I OZ 1207/14 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1624305

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 stycznia 2015 r. I OZ 1207/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Irena Kamińska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 29 października 2014 r. o sygn. akt II SA/Bk 1025/14 z wniosku J. Z. i K. Z. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi J. Z. i K. Z. na decyzję Wojewody Podlaskiego z dnia (...) maja 2014 r., Nr (...) w przedmiocie udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości w celu założenia i przeprowadzenie linii elektroenergetycznej postanawia:

1.

umorzyć postępowanie zażaleniowe;

2.

zwrócić P. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku kwotę 100 (sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego od zażalenia

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 29 października 2014 r. o sygn. akt II SA/Bk 1025/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku wstrzymał wykonanie Wojewody Podlaskiego z dnia (...) maja 2014 r., Nr (...) w przedmiocie udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości w celu założenia i przeprowadzenie linii elektroenergetycznej.

Pismem z dnia 10 listopada 2014 r. P. wniosły zażalenie na powyższe postanowienie.

Pismem z dnia 5 stycznia 2015 r. ww. Spółka cofnęła zażalenie.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Przepis ten na podstawie art. 193 p.p.s.a. znajduje odpowiednie zastosowanie w postępowaniu kasacyjnym, a na podstawie art. 197 § 2 tej ustawy, także w postępowaniu zażaleniowym.

W niniejszej sprawie P. cofnęła uprzednio wniesione zażalenie na postanowienie z dnia 29 października 2014 r. o sygn. akt II SA/Bk 1025/14 wydane Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku. W ocenie NSA brak jest podstaw do stwierdzenia, aby przedmiotowe cofnięcie zmierzało do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W tych okolicznościach uznając cofnięcie zażalenia za dopuszczalne Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., orzekł o umorzeniu postępowania wywołanego zażaleniem. O zwrocie wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.