Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1929306

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 24 lutego 2010 r.
I OZ 120/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Runge-Lissowska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2010 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia (...) w Irlandii na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 listopada 2009 r. sygn. akt VII SA/Wa 1427/09 o oddaleniu wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi (...) w Irlandii na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia (...) czerwca 2009 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na przewoźnika lotniczego postanawia uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym postanowieniem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił wniosek (...) w Irlandii o wstrzymanie wykonania decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej. W uzasadnieniu Sąd stwierdził, że skarżący nie wykazał, aby zachodziły przesłanki do wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, o jakich mowa w art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), dalej "p.p.s.a.".

Zażalenie na to postanowienie wniósł (...) w Irlandii, podnosząc, iż wniosek o wstrzymanie wykonania wyroku stanowił integralną część skargi i - wbrew twierdzeniom Sądu - w skardze tej zawarte było też uzasadnienie przedmiotowego wniosku. Ponadto skarżący zauważył, że w przedmiotowej sprawie występuje wiele spornych kwestii dotyczących wykładni prawa materialnego, a wypłacenie na rzecz osoby fizycznej kwoty nałożonej kary może spowodować trudne do odwrócenia skutki w razie ewentualnej konieczności wyegzekwowania jej w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa przez organ.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 61 § 3 p.p.s.a. wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności możliwe jest jedynie wtedy, gdy zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków. W przedmiotowej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił (...) w Irlandii wstrzymania wykonania decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Sąd I instancji stwierdził, iż skarżący nie zawarł żadnego uzasadnienia swojego wniosku, ograniczając się jedynie do żądania wstrzymania wykonania decyzji. Stanowisko to nie jest zasadne. W skardze, w której zawarto wniosek, na ostatniej stronie, w punkcie oznaczonym "VI. Wniosek o wstrzymanie wykonania skarżonej decyzji." pełnomocnik skarżącego wskazał na okoliczności, które jego zdaniem winny przemawiać za uwzględnieniem wniosku strony. Sąd oddalając wniosek i nie odnosząc się do przytoczonych przez skarżącego argumentów, naruszył art. 61 § 3 p.p.s.a. Tym samym zaskarżone postanowienie, jako niezgodne z prawem, podlega uchyleniu. Wojewódzki Sąd Administracyjny obowiązany jest do skrupulatnego i wnikliwego zapoznania się z pismami składanymi przez strony i do odniesienia się do wszelkich podnoszonych w nich argumentów.

Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł jak w sentencji, na podstawie art. 185 § 1 w zw. z art. 197 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.