Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1990043

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 24 listopada 2015 r.
I OZ 1194/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Runge-Lissowska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Juliana Latosa o sprostowanie postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 października 2015 r., sygn. akt I OZ 1194/15 oddalające zażalenie J.L. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2015 r. sygn. akt I SA/Wa 340/15 o oddaleniu wniosku o wyłączenie sędziego WSA Tomasza Szmydta w sprawie ze skargi J.L. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) stycznia 2015 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej postanawia: oddalić wniosek

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 13 października 2015 r., sygn. akt I OZ 1194/15, Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie J. L. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2015 r. sygn. akt I SA/Wa 340/15, o oddaleniu wniosku o wyłączenie sędziego WSA Tomasza Szmydta od orzekania w sprawie.

Pismem z dnia 23 października 2015 r. J. L. wniósł o sprostowanie postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 października 2015 r., poprzez zastąpienie, w uzasadnieniu tego orzeczenia, wyrazów "takich wyjaśnień" wyrazami "takiego oświadczenia".

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: założony w sprawie wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.

Nie zachodzą bowiem jakiekolwiek przesłanki dokonania sprostowania postanowienia z dnia 13 października 2015 r. Zgodnie bowiem z art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) Sąd może z urzędu sprostować w orzeczeniu niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. W powołanym postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego błędy takie i omyłki nie powstały. Zawarte w uzasadnieniu tego postanowienia zwroty i sformułowania w pełni odpowiadają intencjom tego Sądu i są użyte celowo w takiej, a nie innej formie.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji, na podstawie art. 151 w zw. z art. 193 i art. 64 § 3 oraz art. 156 § 1 i 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.