Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1990041

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 19 listopada 2015 r.
I OZ 1185/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Stojanowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia E. L. i J.L. na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 września 2015 r. sygn. akt I OZ 1185/15 oddalające zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 14 lipca 2015 r. sygn. akt II SA/Gl 1603/14 w sprawie ze skargi E. L., J.L. i J. L. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) lipca 2013 r. nr (...) w przedmiocie ustanowienia z mocy prawa trwałego zarządu nieruchomości przeznaczonej pod realizację inwestycji drogowej postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 24 września 2015 r. sygn. akt I OZ 1185/15 oddalił zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 14 lipca 2015 r. sygn. akt II SA/Gl 1603/14 o wezwaniu E. L. i J. L. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ze skargi E. L., J. L. i J.L. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) lipca 2013 r. nr (...) w przedmiocie ustanowienia z mocy prawa trwałego zarządu nieruchomości przeznaczonej pod realizację inwestycji drogowej.

Pismem z dnia 12 października 2015 r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym) E. L. i J. L. wnieśli do Naczelnego Sądu Administracyjnego zażalenie na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 września 2015 r. wyrażając w nim swoje niezadowolenie z podjętego rozstrzygnięcia.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie, jako niedopuszczalne, należało odrzucić.

Zgodnie bowiem z art. 194 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej w skrócie: "p.p.s.a.", zażalenie do NSA przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego, gdy ustawa wyraźnie przewiduje możliwość wniesienia zażalenia oraz na postanowienia wymienione w art. 194 § 1 pkt 1-10 p.p.s.a. Ustawodawca, w powołanej wyżej ustawie, nie przewidział środków odwoławczych od orzeczeń (zarówno wyroków jak i postanowień) Naczelnego Sądu Administracyjnego. Orzeczenia tego Sądu stają się prawomocne z chwilą ich wydania i nie przysługują od nich żadne środki odwoławcze, w tym także zażalenie (art. 168 § 1 p.p.s.a.).

A zatem wniesione w niniejszej sprawie zażalenie na postanowienie NSA jest niedopuszczalne.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 178 w związku z art. 180 i art. 197 § 2 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.