Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2585864

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 29 listopada 2018 r.
I OZ 1162/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Teresa Zyglewska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia M. S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 października 2018 r., sygn. akt I SA/Wa 1050/17 w sprawie z zażalenia M. S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 lipca 2018 r., sygn. akt I SA/Wa 1050/17 o odrzuceniu skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi M. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) kwietnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku stałego postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 3 października 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił zażalenie M. S. (skarżący) na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 lipca 2018 r. odrzucające skargę kasacyjną.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że skarżącemu w dniu (...) sierpnia 2018 r. doręczony został odpis postanowienia z dnia 17 lipca 2018 r. wraz z uzasadnieniem, zatem siedmiodniowy termin do wniesienia zażalenia upłynął w dniu (...) sierpnia 2018 r. Sąd I instancji podniósł, że z uwagi na wniesienie przez skarżącego zażalenia po terminie, tj. w dniu (...) sierpnia 2018 r., podlegało ono odrzuceniu. Ponadto wskazał, że wniesienie wskazanego wyżej zażalenia w terminie również byłoby nieskuteczne z uwagi na treść art. 194 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302).

Na powyższe postanowienie zażalenie złożył skarżący oświadczając, że "w rzeczywistości autorka orzekła w swojej sprawie, bowiem zawsze orzeka na moja niekorzyść, co świadczy o jej braku obiektywizmu". Zakwestionował treść postanowienie o odrzuceniu skargi z uwagi na to, że "autorka orzekając usługowo nie wzięła pod uwagę okoliczności, że to sąd jest winien niewyznaczenia pełnomocnika z urzędu dla mnie, mimo mojego ubóstwa, aby skargę kasacyjną napisała uprawniona osoba, a teraz mnie usiłuje obarczyć swoją winą."

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 194 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) - dalej "p.p.s.a." zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego za wyjątkiem, podmiotów posiadających specjalistyczną wiedzę prawniczą z racji wykonywanego zawodu lub pełnionej funkcji wskazanych w art. 175 § 2 i § 3 p.p.s.a., które taki środek odwoławczy mogą wnieść osobiście.

W niniejszej sprawie skarżący nie wykazał, że jest podmiotem uprawnionym do sporządzenia zażalenia samodzielnie.

Stosownie natomiast do art. 194 § 2 p.p.s.a. zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia. Jak wynika z akt sprawy odpis postanowienia o odrzuceniu skargi został doręczony skarżącemu w dniu (...) sierpnia 2018 r. Termin do złożenia upłynął zatem w dniu (...) sierpnia 2018 r., skarżący wniósł zażalenie dopiero w dniu (...) sierpnia 2018 r. tj. po upływie terminu.

Słusznie zatem Sąd I instancji przyjął, że złożone przez skarżącego zażalenie podlega odrzuceniu na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a.

Wobec powyższego Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.