Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1749726

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 11 grudnia 2014 r.
I OZ 1141/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Arkadiusz Despot-Mładanowicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia K. D. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 listopada 2014 r., sygn. akt VII SA/Wa 1358/14 odrzucające zażalenie na zarządzenie z dnia 10 lipca 2014 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi K. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) maja 2014 r., znak: (...) w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 6 listopada 2014 r., sygn. akt VII SA/Wa 1358/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił zażalenie K. D. na zarządzenie z dnia 10 lipca 2014 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) maja 2014 r., znak: (...) w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy.

Sąd wskazał, że zarządzeniem z dnia 10 lipca 2014 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. W dniu 4 sierpnia 2014 r. do akt sprawy wpłynęło pismo skarżącego z dnia 1 sierpnia 2014 r., które z uwagi na jego treść zostało potraktowane jako zażalenie na ww. zarządzenie z dnia 10 lipca 2014 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu oraz jako wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Sąd zwrócił uwagę, że odpis zarządzenia z dnia 10 lipca 2014 r. doręczony został skarżącemu w dniu 16 lipca 2014 r., termin do wniesienia zażalenia upłynął więc z dniem 23 lipca 2014 r. K. D. złożył zażalenie na to zarządzenie w dniu 1 sierpnia 2014 r. (data nadania w urzędzie pocztowym), a więc po upływie terminu określonego w art. 194 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a. Wobec tego Sąd odrzucił zażalenie na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a.

Na powyższe postanowienie skarżący złożył zażalenie, wskazując, że postanowieniem z dnia 12 września 2014 r. przyznano skarżącemu prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zawiera usprawiedliwionych podstaw.

Stosownie do art. 227 § 1 p.p.s.a. zażalenie przysługuje na zarządzenie przewodniczącego oraz postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego w przedmiocie kosztów sądowych, jeżeli strona nie składa środka odwoławczego co do istoty sprawy. Termin do wniesienia zażalenia reguluje art. 194 § 2 w zw. z art. 198 p.p.s.a. i wynosi on siedem dni od dnia doręczenia zarządzenia. Zgodnie z art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu.

Z akt sprawy wynika, że zarządzenie Przewodniczącej Wydziału VII Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 lipca 2014 r., wzywające do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, zostało doręczone skarżącemu w dniu 16 lipca 2014 r. Termin do wniesienia zażalenia upłynął zatem w dniu 23 lipca 2014 r., natomiast skarżący wniósł zażalenie w dniu 1 sierpnia 2014 r., a więc po terminie.

Wobec powyższego stwierdzić należy, iż wniesienie zażalenia po terminie skutkować musiało jego odrzuceniem na mocy art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a.

Kwestia przyznania skarżącemu prawa pomocy pozostaje zaś poza zakresem rozpoznania w niniejszej sprawie, której przedmiotem jest postanowienie o odrzuceniu zażalenia z uwagi na jego wniesienie z uchybieniem terminu.

Mając powyższe na względzie, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a. postanowił zażalenie oddalić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.