Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2583692

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 22 listopada 2018 r.
I OZ 1122/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Rudnicka.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia K. J. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 10 sierpnia 2018 r., sygn. akt III SAB/Kr 12/18 odrzucające wniosek K. J. o uzupełnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 28 marca 2018 r., sygn. akt III SAB/Kr 12/18 w sprawie ze skargi K. J. na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie w przedmiocie wydania zaświadczenia żądanej treści postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 28 marca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę K. J. na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie w przedmiocie wydania zaświadczenia żądanej treści.

W dniu 30 kwietnia 2018 r. doręczono skarżącemu odpis sentencji ww. wyroku wraz z pouczeniem o prawie i terminie złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku oraz o prawie, terminie i sposobie wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W dniu 4 czerwca 2018 r. doręczono skarżącemu uzasadnienie ww. wyroku. Skarżący pismem z dnia 8 czerwca 2018 r., nadanym na Poczcie Polskiej w dniu 11 czerwca 2018 r. zwrócił się do Sądu o uzupełnienie ww. wyroku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie postanowieniem z dnia 10 sierpnia 2018 r. odrzucił wniosek wskazując, że został on złożony po upływie 14 - dniowego terminu wskazanego w art. 157 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 - dalej jako "p.p.s.a."). Sąd podał, że wniesiony w dniu 11 czerwca 2018 r. przez skarżącego wniosek o uzupełnienie wyroku z dnia 28 marca 2018 r. jest wnioskiem spóźnionym, gdyż ww. termin upłynął w dniu 14 maja 2018 r.

Na powyższe postanowienie skarżący wniósł zażalenie, nie zgadzając się z zapadłym rozstrzygnięciem.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 157 § 1 p.p.s.a., strona może w ciągu 14 dni od doręczenia wyroku z urzędu - a gdy wyroku nie doręcza się stronie od dnia ogłoszenia - zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości skargi albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu. Podkreślić należy, że powszechnie akceptowany w orzecznictwie jest pogląd, że uzupełnienie wyroku może dotyczyć wyłącznie jego sentencji, a nie uzasadnienia. W niniejszej sprawie odpis wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 28 marca 2018 r. został doręczony skarżącemu w dniu 30 kwietnia 2018 r. (zpo k. 25). Wniosek o jego uzupełnienie, skarżący wniósł natomiast w dniu 11 czerwca 2018 r., (data stempla pocztowego - k. 58), a zatem po upływie 14 - dniowego terminu przewidzianego w art. 157 § 1 p.p.s.a.

Wobec powyższego uznać należy, że Sąd I instancji prawidłowo odrzucił wniosek skarżącego jako spóźniony, na podstawie art. 157 § 1a p.p.s.a.

Z tych względów, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 197 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.