Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1560390

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 5 grudnia 2014 r.
I OZ 1117/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Dzbeńska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia B. S. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 września 2014 r., sygn. akt I SA/Wa 2812/14 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie za skargi B. S. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia (...) lipca 2014 r., nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 16 września 2014 r., sygn. akt I SA/Wa 2812/14 Przewodniczący Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej powoływanej jako "p.p.s.a." oraz § 2 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) wezwał B. S. do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 200 zł od skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia (...) lipca 2014 r., nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Zażalenie na powyższe zarządzenie złożyła B. S.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: zażalenie nie ma usprawiedliwionych podstaw.

Przepis art. 220 § 1 p.p.s.a., stanowi, iż Sąd nie podejmie żadnych czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od doręczenia wezwania.

Ponadto w myśl § 2 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi wpis stały w sprawach skarg dotyczących postanowienia lub decyzji wydanych w trybie wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności, uchylenia lub zmiany albo wygaśnięcia aktu, bez względu na przedmiot sprawy, pobiera się w wysokości 200 zł.

W rozpoznawanej sprawie przedmiotem skargi B. S. była decyzja Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia (...) lipca 2014 r. o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji. W sprawie znajduje zatem zastosowanie § 2 ust. 5 wskazanego wyżej rozporządzenia. Wysokość wpisu została wobec tego ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny w oparciu o art. 184 w zw. z art. 197 § 2 i art. 198 p.p.s.a. postanowił zażalenie oddalić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.