Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1446591

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 18 listopada 2013 r.
I OZ 1103/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Lech.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia M. S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 lutego 2013 r., sygn. akt I SAB/Wa 311/12 odrzucające zażalenie M. S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 stycznia 2013 r., sygn. akt I SAB/Wa 311/12 odrzucające skargę kasacyjną M. S. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 listopada 2012 r., sygn. akt I SAB/Wa 311/12 odrzucającego skargę M. S. na bezczynność Prezydenta m. st. Warszawy w przedmiocie niewydania decyzji postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 14 listopada 2012 r., sygn. akt I SAB/Wa 311/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę M. S. na bezczynność Prezydenta m. st. Warszawy.

Od tego postanowienia skarżący pismem z dnia 11 grudnia 2012 r. złożył skargę kasacyjną (nazwaną "zażaleniem"), którą osobiście podpisał.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 2 stycznia 2013 r. odrzucił skargę kasacyjną uznając ją za niedopuszczalną. Wskazał, że zgodnie z art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270), skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego lub osoby wymienione w art. 175 § 2 i 3 tejże ustawy. Natomiast skarga kasacyjna złożona przez M. S. została sporządzona i podpisana przez samego skarżącego, co spowodowało konieczność jej odrzucenia na podstawie art. 178 powołanej ustawy.

Pismem z dnia 5 lutego 2013 r. M. S. złożył zażalenie na postanowienie z dnia 2 stycznia 2013 r. w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 14 lutego 2013 r., sygn. akt I SAB/Wa 311/12, odrzucił zażalenie wskazując, że zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej musi być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego albo jedną z osób, o których mowa w art. 177 § 2 i 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, o czym skarżący został pouczony. Pomimo tego jednak osobiście sporządził i podpisał zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej.

Na to postanowienie skarżący złożył zażalenie, w którym podniósł, że wnioskował o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata z urzędu, a Sąd odmownie rozpoznał jego wniosek.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

zgodnie z art. 194 § 4 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego, przy czym przepis art. 175 § 2 i 3 tej ustawy stosuje się odpowiednio.

Powołany przepis opiera się na założeniu, że powierzenie tej czynności wykwalifikowanym prawnikom zapewni zażaleniu odpowiedni poziom merytoryczny i formalny.

W niniejszej sprawie zażalenie M. S. na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej nie zostało sporządzone przez adwokata ani radcę prawnego, zaś skarżący nie wykazał, aby przysługiwały mu kompetencje, o których mowa w art. 175 § 2 powołanej wyżej ustawy, to znaczy, że jest sędzią, prokuratorem, notariuszem, radcą Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesorem lub doktorem habilitowanym nauk prawnych, Rzecznikiem Praw Obywatelskich lub Rzecznikiem Praw Dziecka, czy też doradcą podatkowym lub rzecznikiem patentowym, co uprawniałoby go do złożenia skargi kasacyjnej osobiście. Skarżący wnosząc zażalenie na postanowienie odrzucające skargę kasacyjną nie dopełnił zatem wymogu określonego w art. 194 § 4 wskazanej ustawy mimo, że został o nim pouczony przy doręczeniu postanowienia o odrzuceniu skargi kasacyjnej.

W odniesieniu do zarzutu zażalenia o nieprzyznaniu prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata z urzędu wskazać należy, że postanowienie o odrzuceniu zażalenia na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej zostało wydane w dniu 14 lutego 2013 r., zaś wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata z urzędu skarżący złożył w dniu 11 marca 2013 r. (prezentata Sądu), a zatem już po wydaniu postanowienia o odrzuceniu zażalenia. Oznacza to, że w dniu 14 lutego 2013 r. Sąd pierwszej instancji nie był jeszcze w posiadaniu wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy (który to wniosek został rozpoznany odmownie postanowieniem tegoż Sądu z dnia 5 czerwca 2013 r.)

Tym samym uznać należy, że zaskarżone postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 lutego 2013 r. o odrzuceniu zażalenia na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej nie narusza przepisów obowiązującego prawa.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.