Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2582849

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 13 listopada 2018 r.
I OZ 1054/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marian Wolanin (spr.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia J. D. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 13 kwietnia 2018 r., sygn. akt II SA/Gd 424/17 odrzucające zażalenie J. D. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 17 stycznia 2018 r., sygn. akt II SA/Gd 424/17 odrzucające skargę kasacyjną J. D. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 25 października 2017 r., sygn. akt II SA/Gd 424/17 w sprawie za skargi J. D. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) maja 2017 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2018 r., sygn. akt II SA/Gd 424/17, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odrzucił zażalenie J. D. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 17 stycznia 2018 r., sygn. akt II SA/Gd 424/17, w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.

W uzasadnieniu postanowienia z dnia 13 kwietnia 2018 r. Sąd wskazał, że J. D., sporządzonym i podpisanym osobiście pismem z dnia 5 lutego 2018 r., wniósł zażalenie na postanowienie z dnia 17 stycznia 2018 r., którym Sąd odrzucił wniesioną przez skarżącego skargę kasacyjną od wyroku tego Sądu z dnia 25 października 2017 r., sygn. akt II SA/Gd 424/17. Sąd stwierdził, że skarżący nie jest osobą uprawnioną do wniesienia zażalenia na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej i na podstawie art. 175 § 2 oraz art. 194 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369) - dalej p.p.s.a., odrzucił zażalenie.

J. D. pismem z dnia 24 lipca 2018 r. złożył zażalenie na powyższe postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 13 kwietnia 2018 r., sygn. akt II SA/Gd 424/17, w którym przyznał, że nie spełnia ustawowych wymagań do osobistego złożenia zażalenia zarzucił ale jednocześnie wniósł o zobowiązanie adwokata M. M., który był dla skarżącego ustanowionym pełnomocnikiem z urzędu, do reprezentowania skarżącego i wniesienia na jego rzecz zażalenia na postanowienie z dnia 13 kwietnia 2018 r., sygn. akt II SA/Gd 424/17.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 175 § 1 p.p.s.a., skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Natomiast art. 175 § 2 p.p.s.a. stanowi, że przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem. Z art. 194 § 4 p.p.s.a. wynika zaś, że zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego.

Z akt sprawy nie wynika aby skarżący spełniał - wynikające z powołanych wyżej przepisów prawa - kryteria osoby uprawnionej do sporządzenia zażalenia na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej. Zasadnie zatem Sąd pierwszej instancji odrzucił zażalenie J. D. na postanowienie z dnia 13 kwietnia 2018 r.

Dodatkowo należy podnieść, że sąd administracyjny nie jest uprawniony do zobowiązywania pełnomocnika wyznaczonego z urzędu, aby pełnomocnik ten podejmował konkretne czynności w postępowaniu oczekiwane przez osobę, dla której pełnomocnik został ustanowiony.

W związku z powyższym Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.