Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3090723

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 24 września 2020 r.
I OW 84/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Stojanowski (spr.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 24 września 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Prezydenta Miasta G. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta G. a Prezydentem W. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku m. Sp. z o.o. w W. dotyczącego zbycia pojazdu postanawia: odrzucić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Prezydent Miasta G. wystąpił do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta G. a Prezydentem W. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku m. Sp. z o.o. w W. dotyczącego zbycia pojazdu.

Pismem z dnia 21 maja 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny - działając na podstawie art. 220 § 1 i § 3 w związku z art. 15 § 2 i art. 64 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.- dalej jako "p.p.s.a.") oraz § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) - wezwał wnioskodawcę do uiszczenia - w terminie 7 dni - wpisu w kwocie 100 zł pod rygorem odrzucenia wniosku. Jednocześnie Naczelny Sąd Administracyjny wezwał do nadesłania, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia wniosku, dwóch odpisów wniosku o rozstrzygnięcie sporu o właściwość.

Powyższe wezwania Sądu zostały doręczone Prezydentowi Miasta G. w dniu 22 maja 2020 r.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. - sąd odrzuca skargę w przypadku nieuzupełnienia jej braków formalnych w wyznaczonym terminie. Stosownie zaś do treści art. 64 § 3 p.p.s.a., do wniosku inicjującego postępowanie przed sądem, stosuje się odpowiednio przepisy o skardze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Takim wnioskiem jest wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość.

Stosownie do treści art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Nieuiszczenie należnej opłaty od pisma obliguje sąd do skierowania do podmiotu składającego podanie wezwania do wpłacenia opłaty sądowej w wyznaczonym terminie. Brak należnej opłaty wyliczanej i pobieranej na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi skutkuje obarczeniem danego pisma procesowego brakiem formalnym tego rodzaju, że skarga lub wniosek inicjujące postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym, podlegają odrzuceniu z mocy art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

W niniejszej sprawie Prezydent Miasta G. złożył do Naczelnego Sąd Administracyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość. Wniosek ten jednak obarczony był brakiem fiskalnym i formalnym albowiem nie uiszczono wpisu od wniosku oraz nie dołączono jego odpisów.

Wobec powyższego Sąd wezwał do uzupełnienie powyższych braków. Wezwanie doręczone zostało w dniu 22 maja 2020 r., a zatem siedmiodniowy terminu do jego wykonania upłynął w dniu 29 maja 2020 r. Wezwanie Sądu pozostało jednak bez odpowiedzi.

W związku z powyższym, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 220 § 3 i art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 15 § 2 i art. 64 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.