Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1675535

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 3 marca 2015 r.
I OW 8/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Borowiec.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Prezydenta W. z dnia 13 stycznia 2015 r. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem W. a Burmistrzem Miasta i Gminy G. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M.K. o przyznanie zasiłku celowego na zakup leków postanawia odrzucić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Prezydent W. wnioskiem z dnia 13 stycznia 2015 r. wystąpił do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy nim a Burmistrzem Miasta i Gminy G. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M.K. o przyznanie zasiłku celowego na zakup leków.

Pismami z dnia 19 stycznia 2015 r. sygn. akt I OW 8/15 Przewodniczący Wydziału I Izby Ogólnoadministracyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego wezwał Prezydenta W. do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł od ww. wniosku o rozstrzygnięcie sporu o właściwość oraz o nadesłanie upoważnienia udzielonego Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej (...), zgodnie z art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 182) przez Prezydenta W. do załatwiania w jego imieniu spraw z zakresu pomocy społecznej oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, bądź podpisanie wniosku bezpośrednio przez Prezydenta W., w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia wniosku.

Powyższe wezwania zostały doręczone organowi w dniu 20 stycznia 2015 r.

W dniu 28 stycznia 2015 r. Prezydent W. złożył do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia ww. braków formalnych wniosku z dnia 13 stycznia 2015 r. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem W. a Burmistrzem Miasta i Gminy G. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M.K. o przyznanie zasiłku celowego na zakup leków. W uzasadnieniu wniosku podał, że korespondencja z Sądu została przesłana przez Prezydenta W. do Ośrodka Pomocy Społecznej (...) w dniu 26 stycznia 2015 r., a więc na dokonanie czynności w terminie Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej, działającemu w imieniu Prezydenta W., pozostał tylko jeden dzień. W tym dniu (wtorek) radca prawny prowadzący sprawę, w świetle umowy o obsługę prawną z dnia (...) 2015 r., nie ma dyżuru, zatem adresowana do Ośrodka korespondencja została mu przekazana w dniu 28 stycznia 2015 r. (środa), tj. już po upływie terminu do dokonania czynności. W tym dniu, a więc niezwłocznie, radca prawny zlecił dokonanie uiszczenia wpisu oraz nadesłał stosowne upoważnienie.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 6 lutego 2015 r. sygn. akt I OW 8/15 odmówił przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku Prezydenta W. z dnia 13 stycznia 2015 r. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 64 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej w skrócie p.p.s.a.), do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy o skardze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Stosownie do treści art. 220 § 3 w związku z art. 64 § 3 p.p.s.a. wniosek, od którego pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. W niniejszej sprawie Prezydent W. został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od wniosku o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy nim a Burmistrzem Miasta i Gminy G. w kwocie 100 zł oraz został prawidłowo pouczony o skutkach niewykonania tego wezwania w zakreślonym siedmiodniowym terminie. Pomimo prawidłowo doręczonego wezwania Sądu, organ uiścił wpis z uchybieniem terminu, który nie został przywrócony, zatem jego wniosek - jako niedopuszczalny - podlega odrzuceniu.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 220 § 3 w związku z art. 64 § 3 p.p.s.a. orzekł, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.