Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2036167

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 29 marca 2016 r.
I OW 37/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jacek Chlebny (spr.).

Sędziowie NSA: Zofia Flasińska, Marek Stojanowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy w zakresie wniosku M. W. o wyłączenie sędziów i asesorów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie w sprawie ze skargi M. W. na niewykonanie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 9 października 2013 r. sygn. akt II SAB/Rz 64/11 w sprawie ze skargi M. W. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) w przedmiocie nierozpoznania odwołania postanawia: wyznaczyć Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach do rozpoznania wniosku M. W. o wyłączenie sędziów i asesorów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie przedstawił sprawę o sygn. akt II SA/Rz 1770/15 celem wyznaczenia innego sądu do rozpoznania wniosku M. W. o wyłączenie sędziów i asesorów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie od rozpoznania sprawy ze skargi M. W. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) w przedmiocie nierozpoznania odwołania.

W związku z tym, że wniosek o wyłączenie sędziów dotyczy wszystkich sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, to brak jest sędziów, którzy mogliby podjąć postanowienie w przedmiocie wyłączenia. Zgodnie bowiem z art. 22 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), postanowienie w przedmiocie wyłączenia sędziego wydaje sąd administracyjny, przed którym sprawa się toczy w składzie trzech sędziów.

Mając na uwadze powyższe Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 22 § 3 powołanej ustawy, wyznaczył do rozpoznania wniosku M. W. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.