Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1679360

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 14 kwietnia 2015 r.
I OW 244/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Barbara Adamiak.

Sędziowie NSA: Irena Kamińska (spr), Wiesław Morys.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2015 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Burmistrza Miasta Z. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Burmistrzem Miasta Z. a Wójtem Gminy O. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie ustalenia prawa do stypendium szkolnego dla uczennicy I.K. postanawia: wskazać Wójta Gminy O. jako organ właściwy do rozpoznania wniosku.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 24 grudnia 2014 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego wpłynął wniosek Burmistrza Miasta Zgorzelec o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między nim a Wójtem Gminy Oława.

Jak wskazał w uzasadnieniu, w dniu 15 września 2014 r. do Urzędu Miasta Zgorzelec wpłynął wniosek i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu o przyznanie stypendium szkolnego dla uczennicy: I.K. zamieszkałej w (...) Oława, a przebywającej obecnie w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu.

Z uwagi na fakt, że ww. uczennica jest mieszkanką gminy Oława, Ośrodek uznał się za niewłaściwy do załatwienia sprawy i przekazał ww. wniosek do załatwienia zgodnie właściwością.

Następnie, zawiadomieniem z dnia 11 grudnia 2014 r. (data wpływu: 15 grudnia 2014 r.) Wójt Gminy Oława uznając się za niewłaściwy do załatwienia sprawy, przekazał ww. wniosek do Urzędu Miasta Zgorzelec celem załatwienia według właściwości.

I.K. ma lat 17 i jest uczennicą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgorzelcu. W związku z kontynuacją nauki przebywa w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zgorzelcu. Z wniosku wynika jednak, że dziecko pozostaje na wyłącznym utrzymaniu matki: Pani W.J., zamieszkałej na terenie gminy Oława ((...)). W związku z powyższym organem właściwym do udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym i wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowej sprawie dla uczennicy: I.K. jest zdaniem wnioskodawcy Wójt Gminy Oława.

W odpowiedzi na ww. wniosek Wójt Gminy Oława wniósł o wskazanie jako organu właściwego Burmistrza Miasta Zgorzelec. Zaznaczył, że I.K. przebywa w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zgorzelcu z zamiarem stałego w nim pobytu.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Artykuł 90f ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) stanowi, że uprawnieni do otrzymania pomocy materialnej o charakterze socjalnym są uczniowie zamieszkali na terenie danej gminy. Ponieważ ustawa o systemie oświaty nie definiuje pojęcia "miejsce zamieszkania" należy w tej kwestii odnieść się do przepisów ogólnych Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 25 k.c. miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Na miejsce zamieszkania, w świetle art. 90f ustawy o systemie oświaty w związku z art. 25 k.c., wskazują dwa czynniki: zewnętrzny - fakt przebywania i wewnętrzny - zamiar stałego pobytu.

W niniejszej sprawie I.K. przebywa w Zgorzelcu w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii do czasu zakończenia nauki. Pobyt ten jest zatem pobytem czasowym i nie zmienia tego faktu okoliczność, że jest to pobyt długotrwały. Miejscem zamieszkania I.K., jako osoby niepełnoletniej jest miejsce zamieszkania jej matki. Matka W.J. zamieszkuje w miejscowości Ś. na terenie gminy Oława. Tam zatem jest centrum życiowe małoletniej I.K. i tam jest miejsce jej stałego pobytu, do którego powróci po zakończeniu nauki.

Mając wszystko to na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 4 w zw. z art. 15 § 1 pkt 4 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.