Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2227392

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 30 grudnia 2016 r.
I OW 233/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Stojanowski (sprawozdawca).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Burmistrza Miasta G. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Burmistrzem Miasta G. a Prezydentem Miasta G. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o umieszczenie J. D. w domu pomocy społecznej postanawia:

1.

umorzyć postępowanie z wniosku o rozstrzygniecie sporu o właściwość;

2.

zwrócić Burmistrzowi Miasta G. - ze środków budżetowych Naczelnego Sądu Administracyjnego - kwotę 100 (sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu od wniosku.

Uzasadnienie faktyczne

Dyrektor MOPS w G., pismem z dnia 28 października 2016 r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym) złożył do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Burmistrzem Miasta G. a Prezydentem Miasta G. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o umieszczenie J. D. w domu pomocy społecznej.

Zgodnie z zarządzeniem z dnia 2 listopada 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny wezwał Burmistrza Miasta G. do uzupełnienia braku formalnego wniosku, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia wniosku, poprzez nadesłanie upoważnienia udzielonego na podstawie art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163) Dyrektorowi MOPS w G. do załatwiania w imieniu Burmistrza Miasta G. spraw z zakresu pomocy społecznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych bądź podpisanie przez organ wniosku o rozstrzygnięcie sporu.

Powyższe wezwanie Sądu zostało doręczone Burmistrzowi w dniu 7 listopada 2016 r. Termin do jego wykonania upłynął zatem w dniu 14 listopada 2016 r.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., dalej, jako: "p.p.s.a."), sąd odrzuca skargę w przypadku nieuzupełnienia jej braków formalnych w wyznaczonym terminie. Stosownie zaś do treści art. 64 § 3 p.p.s.a., do wniosku inicjującego postępowanie przed sądem, stosuje się odpowiednio przepisy o skardze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Takim wnioskiem jest wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość.

W niniejszej sprawie wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość złożył Dyrektor MOPS w G. mający działać z upoważnienia Burmistrza Miasta G. Do wniosku tego nie zostało jednak dołączone upoważnienie, o którym mowa w art. 110 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Naczelny Sąd Administracyjny wezwał Burmistrza Miasta G. do uzupełniania powyższych braków formalnych wniosku. Wezwania Sądu pozostało jednak bez odpowiedzi. W zakreślonym terminie Burmistrz nie nadesłał żądanego upoważnienia, ani nie przedstawił wniosku podpisanego przez organ.

Biorąc zatem pod uwagę wyżej przytoczone przepisy oraz fakt nieuzupełnienia braku formalnego wniosku, należało uznać, że wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość podlega odrzuceniu.

Dodać należy, że odrzucenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu o właściwość z powodu nieuzupełnienia braków formalnych nie wyklucza możliwości złożenia ponownego wniosku, który musi być podpisany przez piastuna organu lub pracownika posiadającego upoważnienie organu do działania w jego imieniu.

W związku z powyższym, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 15 § 2 i art. 64 § 3 p.p.s.a., orzekł, jak w pkt 1 postanowienia. O zwrocie wpisu od wniosku orzeczono w pkt 2 postanowienia na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 w zw. z art. 64 § 3 i art. 15 § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.