Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1990038

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 10 listopada 2015 r.
I OW 233/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jacek Chlebny.

Sędziowie NSA: Zofia Flasińska (spr.), Marek Stojanowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi Fundacji (...) z siedzibą we W. na bezczynność Okręgowej Rady Adwokackiej we W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej sygn. akt IV SAB/Wr 132/15 postanawia: wyznaczyć Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu do rozpoznania sprawy.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 22 lipca 2015 r. (sygn. akt I OW 152/15) Naczelny Sąd Administracyjny wyznaczył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu do rozpoznania wniosków sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu o wyłączenie od orzekania w tej sprawie. Postanowieniem z dnia 28 września 2015 r. (sygn. akt II SO/Op 34/15) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu wyłączył od orzekania w sprawie o sygn. akt II SAB/Wr 132/15 wszystkich sędziów orzekających w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu.

Zgodnie z art. 14a p.p.s.a., jeżeli wojewódzki sąd administracyjny nie może z powodu przeszkody rozpoznać sprawy lub podjąć innej czynności, Naczelny Sąd Administracyjny wyznaczy inny wojewódzki sąd administracyjny.

W związku z tym, że sędziowie orzekający w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu zostali wyłączeni od orzekania w tej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 14a p.p.s.a., wyznaczył do rozpoznania tej sprawy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.