I OW 219/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2639330

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 marca 2019 r. I OW 219/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Stojanowski (spr.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Wójta Gminy D. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Wójtem Gminy D., a Wójtem Gminy P. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. M. o skierowanie do domu pomocy społecznej postanawia:

1. odrzucić wniosek;

2. zwrócić Wójtowi Gminy D. - z kasy Naczelnego Sądu Administracyjnego - cały uiszczony wpis od wniosku w kwocie 100 (sto) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem z dnia 31 października 2018 r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym) Wójt Gminy D. wystąpił o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Wójtem Gminy D., a Wójtem Gminy P. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. M. o skierowanie do domu pomocy społecznej.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

W myśl art. 4 w związku z art. 15 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzyga spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, o ile odrębna ustawa nie stanowi inaczej oraz spory kompetencyjne między organami tych jednostek, a organami administracji rządowej.

Do rozstrzygnięcia przez sąd administracyjny sporu o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego może dojść tylko wtedy, gdy organy te nie mają wspólnego organu wyższego stopnia (art. 22 § 1 pkt 1 k.p.a.). Stosownie do treści art. 17 pkt 1 k.p.a. organami wyższego stopnia są w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej.

Obszary właściwości miejscowej samorządowych kolegiów odwoławczych zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie obszarów właściwości miejscowej samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz. U. Nr 198, poz. 1925). Z przepisu § 1 pkt 16 lit. b rozporządzenia wynika, że obszar właściwości miejscowej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie obejmuje powiaty m.in. policki oraz goleniowski.

W niniejszej sprawie zarówno Wójt Gminy D. (gminy położonej w powiecie p.) jak i Wójt Gminy P. (gminy położonej w powiecie g.) są organami jednostek samorządu terytorialnego, dla których wspólnym organem wyższego stopnia jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w (...). Tym samym, skoro posiadają wspólny organ wyższego stopnia, to sąd administracyjny nie jest właściwy do rozpoznania wniosku o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między tymi organami.

W tym stanie rzeczy, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 w związku z art. 64 § 3 i art. 15 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia. O zwrocie wpisu od wniosku orzeczono w oparciu o art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.