I OW 207/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3177962

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 kwietnia 2021 r. I OW 207/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maciej Dybowski (spr.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy o sprostowanie z urzędu postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 marca 2021 r. sygn. akt I OW 207/20 w sprawie z wniosku Prezydenta Miasta (...) z dnia 25 sierpnia 2020 r. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta (...) a Burmistrzem Miasta (...) w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J.P. w sprawie przyznania zasiłku stałego postanawia sprostować z urzędu oczywistą omyłkę zawartą w rubrum postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 marca 2021 r. sygn. akt I OW 207/20 w ten sposób, że po słowach "wniosku Prezydenta Miasta (...) z dnia" datę "29 lipca 2020 r." zastąpić datą "25 sierpnia 2020 r."

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 26 marca 2021 r. sygn. akt I OW 207/20 sprawy z wniosku Prezydenta Miasta (...) z dnia 25 sierpnia 2020 r. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta (...) a Burmistrzem Miasta (...) w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J.P. w sprawie przyznania zasiłku stałego Naczelny Sąd Administracyjny wskazał Burmistrza Miasta (...) jako organ właściwy w sprawie.

Zgodnie z art. 156 § 1 p.p.s.a., Sąd z urzędu może sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki (J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, LexisNexis 2012 r., s. 414, uw. 3).

Skutkiem oczywistej omyłki pisarskiej, przy posługiwaniu się edytorem tekstu, w rubrum postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 marca 2021 r. sygn. akt I OW 207/20 błędnie wskazano datę wniosku Prezydenta Miasta (...) jako "29 lipca 2020 r.". W istocie wniosek ten był z dnia "25 sierpnia 2020 r.".

Dla przywrócenia rzeczywistej woli Naczelnego Sądu Administracyjnego, na podstawie art. 156 § 1 i 2 w zw. z art. 166 i 193 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.