Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1617426

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 10 grudnia 2013 r.
I OW 194/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Irena Kamińska (spr.).

Sędziowie: NSA Barbara Adamiak, del. WSA Olga Żurawska-Matusiak.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2013 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Burmistrza Gminy S. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Burmistrzem Gminy S. a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w R. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku E.Ż. o wznowienie postępowania w sprawie przyznania zasiłku celowego na odbudowę domu mieszkalnego zniszczonego na skutek klęski żywiołowej postanawia: wskazać Burmistrza Gminy S. jako organ właściwy do rozpoznania wniosku.

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem z dnia (...) maja 2013 r. Burmistrz S., na podstawie art. 22 § 1 k.p.a. wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy SKO w R. a Burmistrzem S., w sprawie o wznowienie postępowania w przedmiocie przyznania zasiłku celowego z tytułu klęski żywiołowej.

Jak wynika z akt sprawy, pismem z dnia (...) września 2012 r., E.Ż. działająca przez pełnomocnika złożyła wniosek o wznowienie postępowania odnośnie przyznania pomocy finansowej na odbudowę domu mieszkalnego zniszczonego na skutek klęski żywiołowej sprecyzowany później przez pełnomocnika jako wznowienie postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją odmowną. Wniosek został przekazany przez MGOPS do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R., które po rozpoznaniu pisma uznało się za organ niewłaściwy do rozpoznania sprawy i powrotnie przekazało sprawę Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. Na uzasadnienie swojej decyzji wskazało, że przedmiotowy wniosek o wznowienie dotyczy sprawy zakończonej decyzją o odmowie przyznania zasiłku celowego wydaną przez Kierownika MGOPS, który wydał decyzję jako organ ostatniej instancji.

Zdaniem Burmistrza SKO pozostaje w błędzie albowiem postępowanie w sprawie zasiłku celowego z tytułu klęski żywiołowej, jakie toczyło się z udziałem E.Ż. jako strony zostało zakończone ostatecznym orzeczeniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R., a stan faktyczny przedstawiał się następująco:

Decyzją z dnia (...) czerwca 2011 r. nr (...) Burmistrz S. odmówił K. M. przyznania zasiłku celowego z tytułu klęski żywiołowej. Od decyzji tej odwołała się pełnomocnik K. M., który równocześnie był pełnomocnikiem E.Ż., a odwołanie złożono dnia (...) czerwca 2011 r. W tej sytuacji SKO stwierdziło postanowieniem z dnia (...) lipca 2011 r. nr (...) uchybienie terminu do wniesienia odwołania.

Obecnie E.Ż. już jako spadkobierca K. M. pragnie wstąpić w prawa K. M. i wzruszyć wydane w tej sprawie decyzje w drodze wznowienia postępowania.

Niejako równolegle do powyższej sprawy toczyło się postępowanie w sprawie zasiłku celowego z tytułu klęski żywiołowej z udziałem E.Ż. (strony), które zostało zakończone decyzją z dnia (...) stycznia 2012 r. nr (...), którą utrzymano w mocy odmowną decyzję Burmistrza Miasta i Gminy S. z dnia (...) listopada 2011 r., nr (...).

W imieniu E.Ż. występowała C.M., która jak wynika jednoznacznie z poprzedniej decyzji kasacyjnej SKO wydanej w tej samej sprawie dnia (...) kwietnia 2011 nr (...), a także zgody na prowadzenie postępowania w sprawie E.Ż. (z dnia 2011 r.) była legitymowana do reprezentowania interesów E.Ż. na podstawie pełnomocnictwa notarialnego z dnia (...) listopada 2010 r.

Tym samym organem, który wydawał decyzje w sprawie jako organ ostatniej instancji było Samorządowe Kolegium Odwoławcze, a nie Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej działający w imieniu Burmistrza S. Zgodnie natomiast z art. 150 § 1 k.p.a. organem administracji publicznej właściwym w sprawach wznowienia postępowania jest organ, który wydał w sprawie decyzję w ostatniej instancji, zatem Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. działający w imieniu Burmistrza S. nie jest organem właściwym do rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie postanowieniem z dnia 28 czerwca 2013 r. sygn. akt II SO/Rz 12/13 stwierdził swoją niewłaściwość i na podstawie art. 59 § 1 w zw. z art. 15 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2003 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) przekazał wniosek Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu jako sądowi właściwemu w sprawie.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 15 § 1 pkt 4 i § 2 p.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzyga spory o właściwość oraz spory kompetencyjne w przypadkach określonych w art. 4 p.p.s.a. oraz w art. 22 § 1 i 2 k.p.a.

W przedmiotowej sprawie negatywny spór o właściwość dotyczy wniosku o wznowienie postępowania zakończonego decyzją z dnia (...) czerwca 2011 r. nr (...). Decyzję tę wydał Burmistrz S. i była to decyzja merytoryczna wydana w ostatniej instancji. Odwołanie od tej decyzji nie zostało skutecznie wniesione, a Samorządowe Kolegium Odwoławcze ograniczyło się do stwierdzenia uchybienia terminu na złożenie odwołania. Tak więc decyzję merytoryczną w sprawie o przyznanie zasiłku celowego w ostatniej instancji wydał organ działający z upoważnienia Burmistrza S.

Zgodnie z art. 150 § 1 k.p.a. organem administracji publicznej właściwym w sprawach dotyczących wznowienia postępowania jest organ, który wydał decyzję w ostatniej instancji. Organem tym w omawianej sprawie jest Burmistrz Strzyżowa.

Mając to na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 15 § 1 pkt 4 i § 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.