Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1149491

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 15 grudnia 2011 r.
I OW 191/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Włodzimierz Ryms (sprawozdawca).

Sędziowie NSA: Zofia Flasińska, Marek Stojanowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy w zakresie wniosku W. T. o wyłączenie sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie ze skargi W. T. na pisma Prezydenta Miasta Krakowa w przedmiocie odmowy przyznania pomocy mieszkaniowej z zasobów gminy sygn. akt III SA/Kr 1232/10 postanawia: wyznaczyć Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach do rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie przedstawił sprawę o wyznaczenie innego sądu do rozpoznania wniosku W. T. w przedmiocie wyłączenia wszystkich sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 1232/10. Wniosek o wyłączenie sędziów powoduje sytuację, że brak jest sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, którzy mogliby podjąć postanowienie w przedmiocie wyłączenia.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 22 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), wyznaczył do rozpoznania wniosku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.