Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1239475

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 30 listopada 2012 r.
I OW 188/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Dzbeńska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Prezydenta m. st. Warszawy o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem m. st. Warszawy a Burmistrzem Gminy i Miasta Mogielnica w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku H. W. o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej postanawia:

1)

umorzyć postępowanie z wniosku o rozstrzygnięcie sporu o właściwość;

2)

zwrócić Prezydentowi m. st. Warszawy ze środków budżetowych Naczelnego Sądu Administracyjnego kwotę 100 (sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego od wniosku o rozstrzygnięcie sporu o właściwość.

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem z dnia 4 października 2012 r. Prezydent m. st. Warszawy wystąpił do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy nim a Burmistrzem Gminy i Miasta Mogielnica w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku H. W. o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica poinformował, że ww. wniosek jest bezprzedmiotowy z uwagi na posiadanie przez H. W. orzeczenia z dnia (...) października 2012 r. uprawniającego do zasiłku stałego oraz objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym na podstawie ustawy o pomocy społecznej przez gminę, która skierowała wnioskodawcę do domu pomocy społecznej i jest właściwą do przyznania zasiłku stałego wraz z ubezpieczeniem.

Ponadto pismem z dnia 15 listopada 2012 r. Prezydent m. st. Warszawy wskazał, że decyzją z dnia (...) października 2012 r. H. W. został objęty świadczeniem w formie zasiłku stałego oraz świadczeniem w formie opłacania składki zdrowotnej od 11 maja 2012 r., co powoduje, że postępowanie w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zostanie umorzone jako bezprzedmiotowe. W tej sytuacji Prezydent m. st. Warszawy cofnął wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: postępowanie sądowe wszczęte wnioskiem Prezydenta m. st. Warszawy dotyczy rozstrzygnięcia sporu o właściwość, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej powoływanej jako "p.p.s.a.").

Zgodnie z art. 15 § 2 p.p.s.a. do rozstrzygania sporów o właściwość oraz sporów kompetencyjnych stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym. Stosownie do regulacji art. 60 p.p.s.a. skarżący może cofnąć skargę, przy czym cofnięcie skargi wiąże sąd. Jakkolwiek w przepisie tym mowa jest o skardze, to w świetle art. 64 § 3 ww. ustawy, stanowiącego, iż do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy o skardze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, będzie miał on odpowiednie zastosowanie w przypadku cofnięcia wniosku o rozstrzygnięcie sporu o właściwość.

Stwierdzając, że w przedmiotowej sprawie nie występują przesłanki niedopuszczalności cofnięcia wniosku, o których mowa w art. 60 w zw. z art. 64 § 3 p.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny uznał cofnięcie za skuteczne, co prowadzi do umorzenia postępowania sądowego.

Z przytoczonych względów Naczelny Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w zw. z art. 64 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w pkt 1 postanowienia.

Na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 w zw. z art. 64 § 3 p.p.s.a. orzeczono w pkt 2 postanowienia o zwrocie całego uiszczonego wpisu sądowego od wniosku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.