Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723519

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 18 września 2019 r.
I OW 177/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Olga Żurawska-Matusiak.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 18 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Prezydenta (...) o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem (...) a Wójtem Gminy (...) w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku T.M. o udzielenie tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych postanawia: umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Uzasadnienie faktyczne

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy (...) w imieniu Prezydenta (...) wnioskiem z (...) lipca 2019 r. wystąpił do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem (...) a Wójtem Gminy (...) przez wskazanie organu właściwego do rozpoznania wniosku T.M. o udzielenie tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych. Organ wniósł o uznanie Wójta Gminy (...) jako właściwego w sprawie rozpoznania ww. wniosku.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w (...) działający w imieniu Wójta Gminy (...) uznał się za właściwy w sprawie przedmiotowego wniosku.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. - dalej jako "p.p.s.a."), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

W rozpoznawanej sprawie zaistniała podstawa do umorzenia postępowania, gdyż spór o właściwość zaistniały między Prezydentem (...) a Wójtem Gminy (...) w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku T.M. o udzielenie tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, przestał być aktualny. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w (...) działający w imieniu Wójta Gminy (...) uznał się bowiem za właściwy w sprawie przedmiotowego wniosku.

Skoro jeden z organów pozostających w sporze uznał swoją właściwość, postępowanie w sprawie stało się bezprzedmiotowe. Zachodziły zatem przesłanki do umorzenia postępowania na podstawie art. 161 pkt 1 § 3 p.p.s.a.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, w oparciu o art. 161 § 1 pkt 3 w zw. z art. 193 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.