Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1149489

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 30 listopada 2011 r.
I OW 170/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Dzbeńska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej a Wójtem Gminy Kłomnice w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku T. M. o przyznanie zasiłku stałego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne postanawia: odrzucić wniosek

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem z dnia 26 września 2011 r. Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej wystąpił do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy nim a Wójtem Gminy Kłomnice w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku T. M. o przyznanie zasiłku stałego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Pismem z dnia 26 października 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny - działając na podstawie art. 220 § 1 i 3 w związku z art. 15 § 2 i art. 64 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.) oraz § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) - wezwał wnioskodawcę do uiszczenia wpisu w kwocie 100 zł, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania, pod rygorem odrzucenia wniosku.

Powyższe pismo zostało doręczone pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej w dniu 4 listopada 2011 r. (data na zwrotnym poświadczeniu odbioru), natomiast żądany wpis został uiszczony w dniu 15 listopada 2011 r. Siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu upłynął tymczasem w dniu 14 listopada 2011 r. W związku z powyższym należy stwierdzić, iż Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej nie dopełnił czynności do której dokonania był wezwany przez Sąd, a zatem złożony przez niego wniosek jako opłacony po terminie podlega odrzuceniu.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 220 § 3 w związku z art. 15 § 2 i art. 64 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.