Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1068560

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 1 września 2011 r.
I OW 104/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Rajewska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 1 września 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Prezydenta Miasta D. z dnia (...) czerwca 2011 r. znak (...) o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta D. a Wójtem Gminy M. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy pokrycia rachunku wystawionego przez Centrum (...) za pobyt M. G. w domu dla bezdomnych A. postanawia: odrzucić wniosek

Uzasadnienie faktyczne

Do Naczelnego Sądu Administracyjnego w dniu (...) czerwca 2011 r. (data prezentaty sądu) wpłynął wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w D., działającego w imieniu Prezydenta Miasta D. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta D. a Wójtem Gminy M. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy pokrycia rachunku wystawionego przez Centrum (...) za pobyt M. G. w domu dla bezdomnych A.

Pismem z dnia (...) czerwca 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny - działając na podstawie art. 220 § 1 i 3 w związku z art. 15 § 2 i art. 64 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.- dalej powoływana jako p.p.s.a.) oraz § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) - wezwał Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w D. do uiszczenia wpisu w kwocie 100 zł od złożonego wniosku o rozstrzygnięcie sporu o właściwość, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania, pod rygorem odrzucenia wniosku. Kolejnym pismem, również z dnia (...) czerwca 2011 r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w D. został wezwany do uzupełnienia braków formalnych wniosku poprzez złożenie upoważnienia do załatwiania spraw z zakresu pomocy społecznej albo pełnomocnictwa procesowego do występowania z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu o właściwość w imieniu Prezydenta Miasta D. - w terminie 7 dni-pod rygorem odrzucenia wniosku (art. 58 § 1 pkt 3 w związku z art. 15 § 2, art. 64 § 3 i art. 193 p.p.s.a.).

Pismem z dnia (...) lipca 2011 r. (data stempla pocztowego) Wójt Gminy M. poinformował, że uznaje się właściwym miejscowo do rozpatrzenia powyższej sprawy.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 220 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Nieuiszczenie należnej opłaty od pisma pociąga za sobą skierowanie, do podmiotu go składającego, wezwania do wpłacenia opłaty sądowej w wyznaczonym terminie. Brak należnej opłaty wyliczanej i pobieranej na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) skutkuje odrzuceniem pisma procesowego inicjującego postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym, na mocy art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

W rozpoznawanej sprawie, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w D., działając w imieniu Prezydenta Miasta D., złożył wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy nim a Wójtem Gminy M. Zgodnie z art. 64 § 3 p.p.s.a., do wniosku inicjującego postępowanie przed sądem, stosuje się odpowiednio przepisy o skardze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Takim wnioskiem jest niewątpliwie wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość. Wniosek tego rodzaju, zgodnie z § 4 powołanego powyżej rozporządzenia podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł W przedmiotowej sprawie Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w D. został wezwany do uiszczenia wpisu od wniosku o rozstrzygnięcie sporu o właściwość w kwocie 100 zł i został prawidłowo pouczony o skutkach niezastosowania się do tego wezwania w terminie. Wnioskodawca nie zastosował się do zarządzenia Sądu i należnego wpisu nie uiścił. Nadto wskazać należy, że nie uzupełnił też braków formalnych wniosku i nie nadesłał wymaganego pełnomocnictwa procesowego upoważniającego do działania w imieniu Prezydenta Miasta D.

Biorąc pod uwagę powyżej przytoczone przepisy oraz fakt nieopłacenia wniosku o rozstrzygnięcie sporu o właściwość i nieuzupełnienia pozostałych braków formalnych, należało uznać, iż przedmiotowy wniosek podlega odrzuceniu.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 w związku z art. 193 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.