Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2036150

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 17 lutego 2016 r.
I OSK 979/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Banasiewicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej S. B., T. A., M. A., M. C., J. C., G. G., E. R., B. C.-K., A. M., M. Ś. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 listopada 2013 r. sygn. akt I SA/Wa 1168/13 w sprawie ze skargi S. B., T. A., M. A., M. C., J. C., G. G., E. R., B. C.-K., A. M., M. Ś. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia (...) marca 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia postanawia: podjąć zawieszone postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 25 listopada 2013 r. sygn. akt I SA/Wa 1168/13 oddalił skargę S. B., T. A., M. A., M. C., J. C., G. G., E. R., B. C.-K., A. M., M. Ś. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia (...) marca 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia.

Od powyższego wyroku skargę kasacyjną wnieśli S. B., T. A., M. A., M. C., J. C., G. G., E. R., B. C.-K., A. M. i M. Ś.

Pismem z dnia 18 listopada 2014 r. pełnomocnik skarżących poinformował, że w dniu 15 sierpnia 2014 r. w Splicie zmarła skarżąca T. A., której jedyną spadkobierczynią jest córka M. K. Załączono akt zgonu T. A. i decyzję o nabyciu spadku, wraz z tłumaczeniem przysięgłym z języka chorwackiego.

Natomiast w piśmie z dnia 16 września 2015 r. pełnomocnik skarżących poinformował, że w dniu 1 września 2015 r. w Krakowie zmarła skarżąca M. Ś., której jedynymi spadkobiercami są A. Ś. i E. K. Do pisma dołączono odpis skrócony aktu zgonu M. Ś. Nie przedstawiono dokumentu potwierdzającego nabycie spadku. Pismami z dnia 22 września 2015 r., a następnie z dnia 6 października 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny wezwał E. K. oraz A. Ś. do nadesłania odpisu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, bądź notarialnego poświadczenia dziedziczenia po M. Ś. Stosowne dokumenty nie zostały nadesłane, natomiast A. Ś. i E. K. nadesłały jednakowej treści pisma z dnia 1 października 2015 r., w których powiadomiły, że ze względu na krotki okres czasu, jaki upłynął od śmierci M. Ś., sprawy dotyczące spadku są w toku, w związku z czym wniosły o przedłużenie terminu i wstrzymanie postępowania do czasu wyjaśnienia sprawy.

Na rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w dniu 28 października 2015 r., pełnomocnik skarżących - wobec tego, że zgłosili się następcy prawni M. Ś. - wniósł o rozpoznanie skargi kasacyjnej.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 28 października 2015 r., na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 w związku z art. 131 i art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zawiesił postępowanie w sprawie do czasu ustalenia następców prawnych zmarłej skarżącej M. Ś.

W dniu 1 lutego 2016 r. do biura podawczego Naczelnego Sądu Administracyjnego wpłynęło pismo pełnomocnika skarżących, do którego dołączono poświadczony za zgodność z oryginałem odpis prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie Wydział I Cywilny z dnia 22 grudnia 2015 r., sygn. akt I. Ns 2126/15/K, o stwierdzeniu nabycia spadku, z którego wynika, że spadek po zmarłej w dniu 1 września 2015 r. M. T. Ś., nabyły wprost na podstawie ustawy: jej córka E. K. i wnuczka A. Ś. - obydwie po połowie w stosunku do całości spadku.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 128 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, a w szczególności w razie śmierci strony - od dnia zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłego albo od dnia ustanowienia we właściwej drodze kuratora spadku.

Mając na uwadze, że przyczyna zawieszenia ustała, bowiem prawomocnym postanowieniem spadkowym ustaleni zostali następcy prawni zmarłej strony postępowania M. Ś., Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 128 § 1 pkt 1 w związku z art. 131 i 193 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.