Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1069687

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 1 lipca 2011 r.
I OSK 912/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Barbara Adamiak (sprawozdawca).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi H. L. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 stycznia 2011 r. sygn. akt I OSK 389/10 oddalającego skargę kasacyjną H. L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 listopada 2009 r. sygn. akt IV SA/Wa 1252/09 w sprawie ze skargi H. L. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Mazowieckiego z dnia (...) czerwca 2009 r. nr (...) w przedmiocie odmowy dokonania zmiany danych w ewidencji gruntów i budynków postanawia:

1.

odrzucić skargę o wznowienie postępowania sądowego

2.

zwrócić H. L. ze środków budżetowych Naczelnego Sądu Administracyjnego cały uiszczony wpis od skargi o wznowienie postępowania sądowego w kwocie 100 (sto) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 4 stycznia 2011 r. sygn. akt I OSK 389/10 oddalił skargę kasacyjną H. L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 listopada 2009 r. sygn. akt IV SA/Wa 1252/09 w sprawie ze skargi H. L. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Mazowieckiego z dnia (...) czerwca 2009 r. nr (...) w przedmiocie dokonania zmiany danych w ewidencji gruntów i budynków.

Pismem z dnia (...) kwietnia 2011 r., na podstawie art. 273 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), H. L. złożył skargę o wznowienie postępowania sądowego zakończonego powyższym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 stycznia 2011 r. sygn. akt I OSK 389/10, żądając uchylenia wyroku oraz rozpoznania sprawy i uchylenia zaskarżonej decyzji.

W głównych motywach uzasadnienia skargi o wznowienie postępowania sądowego wskazywano, że zarówno Sąd I instancji jak i Sąd II instancji wydały wyroki, "które nie da się realnie wprowadzić w życie". Wywodzono, że rozprawa i ogłoszenie wyroku odbyły się 4 stycznia 2011 r. W dniu 5 stycznia 2011 r. podczas przeglądania akt sądowych sprawy w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, akt administracyjnych sprawy nie było. "Jak poinformowano skarżącego, ta część akt sprawy znajdowała się w tym dniu u sędziego, który pisał uzasadnienie do wyroku. Dopiero po wnioskach o udostępnienie akt administracyjnych złożonych w dniach 10 i 26 stycznia 2011 r. i po rozmowach telefonicznych skarżący ustalił położenie tych akt. O wszystkich zaistniałych faktach skarżący poinformował podczas protokołowanej rozmowy w NSA w dniu 18 marca 2011 r. Obie instancje sądowe posłużyły się w pisemnych wyrokach pojęciem skompletowanego operatu odnowienia ewidencji gruntów z 1972 r. J. P. W dniu 17 lutego 2011 r. skarżący miał możliwość po raz pierwszy przeglądać akta administracyjne i oświadcza, że taki skompletowany operat nie był zawarty w tych aktach. Akta administracyjne zawierały tylko część tego operatu i to w większości część nie dowodową z punktu widzenia sprawy - karty: 26, 25, 24, 23, 22 akt adm. nie są w tym przypadku żadnym materiałem dowodowym (...) Za dokument dowodowy można w tym przypadku jedynie uznać fragment mapy ewidencyjnej z 1968 r. (k. 14 akt adm.) z naniesionymi nowymi miarami ze szkiców polowych nr 1 i nr 5 tego operatu (zał. Nr 6 i 7). (...) Z tego jasno wynika, że Sąd dokonał jedynie porównania tej samej mapy z 1968 r. (k. 17 i k. 14 akt adm.) Mapa ewidencyjna, która by zawierała wszystkie zmiany związane z operatem odnowienia ewidencji po prostu nigdy nie powstała - na mapie ewidencyjnej nie ma zmian według załączników nr 5, 6. Załącznik nr 7 otrzymałem w dniu 1 kwietnia 2011 r. Jest to załącznik przedstawiający zachodnią granicę nieruchomości, jest to ważne z punktu widzenia pisma do Starosty z dnia 4 czerwca 2007 r., w którym skarżący poruszył problem przebiegu granicy zachodniej na mapach do celów projektowych. Zał. Nr 7 jest dopełnieniem zał. Nr 6, co pozwala na prawidłowe określenie obu granic nieruchomości. Sąd określił, że obecne granice gospodarstwa skarżącego zostały określone przez operat odnowienia ewidencji gruntów z 1972 r., skompletowany przez J. P. Dostarczone szkice polowe nr 1 i nr 5 z operatu odnowienia ewidencji określają prosty przebieg granicy zachodniej jak i prosty przebieg granicy wschodniej nieruchomości. W związku z powyższym Sąd nie mógł nie mając pełnego materiału dowodowego dokonać właściwej oceny.

W tej sytuacji właściwym jest przywrócenie prawidłowego przebiegu granic na mapie ewidencyjnej mojej nieruchomości w miejscowości Lasków, składającej się z działek nr (...), (...), (...), (...) i (...). Zważywszy na wskazany wyżej dzień, to jest 17 lutego 2011 r. kiedy skarżący mógł po raz pierwszy zapoznać się z aktami administracyjnymi oraz dzień 1 kwietnia 2011 r. kiedy otrzymałem ostatni dokument, zachowany został trzy miesięczny termin do wniesienia skargi o wznowienie postępowania, o którym mowa w art. 277 p.p.s.a.".

W odpowiedzi Organ wywodził o braku podstaw do wznowienia postępowania.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 273 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.)"Można żądać wznowienia w razie późniejszego wykrycia takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu".

Wykrytą później okolicznością, która w ocenie wnoszącego skargę o wznowienie postępowania sądowego, mogła mieć wpływ na wynik sprawy, jest możliwość zapoznania się przez niego z aktami administracyjnymi sprawy w dniu 17 lutego 2011 r., tj. po wydaniu wyroku. Powoływano się także na fragment mapy ewidencyjnej z 1968 r. z naniesionymi nowymi miarami ze szkiców polowych nr 1 i nr 5 tego operatu, który wnoszący skargę o wznowienie postępowania sądowego otrzymał w dniu 1 kwietnia 2011 r. Powyższe okoliczności nie stanowią przesłanki wznowienia postępowania sądowego. Wnoszący skargę o wznowienie postępowania sądowego w żaden sposób nie udokumentował niemożności zapoznania się z aktami administracyjnymi sprawy wcześniej, tj. przed wydaniem wyroku.

Okolicznością ani środkiem dowodowym o których stanowi art. 273 § 2 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, nie jest również pismo otrzymane przez wnoszącego skargę o wznowienie postępowania sądowego w dniu 1 kwietnia 2011 r. (jak stwierdzono bez udokumentowania tej okoliczności). W pliku dokumentów przesłanych wraz ze skargą o wznowienie postępowania sądowego, nie ma wyodrębnionych załączników, na które powoływano się w tej skardze. Jak wynika z osnowy i tytułu niektórych stron (nieponumerowanych, nieoznaczonych, że są one załącznikami do skargi o których mowa w treści tej skargi) złożonych wraz ze skargą, znajdują się tam m.in. "Spis zawartości teczki", mało czytelne ksero kartki z odręcznymi notatkami pt. "Istniejące materiały geodezyjne", nieczytelna mapa "Grunty wsi Dąbrówka", nieczytelny "Szkic polowy zamierzenia", itp.

Ponadto wnoszący skargę o wznowienie postępowania sądowego nie wskazał, że nie mógł z powyższych dokumentów skorzystać w poprzednim postępowaniu sądowym.

W tym stanie rzeczy, skoro skarga o wznowienie postępowania sądowego nie została oparta na usprawiedliwionej podstawie, na mocy art. 280 § 1 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w punkcie pierwszym sentencji postanowienia.

O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi o wznowienie postępowania sądowego Naczelny Sąd Administracyjny orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 w związku z art. 230 § 2 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.