Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1440269

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
I OSK 818/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Aleksandra Łaskarzewska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej T.G. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2012 r. sygn. akt IV SA/Wa 1356/12 o odrzuceniu skargi T.G. na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie opieki nad grobami wojskowymi postanawia: oddalić skargę kasacyjną

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym postanowieniem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę T. G. na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w zakresie opieki nad grobami wojskowymi na Powązkach Wojskowych, dotyczących poległych w wojnie z bolszewikami, która toczyła się w latach 1919 - 1920. W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, iż skarżący szeregiem pism zwrócił się do Wojewody Mazowieckiego z wnioskami dotyczącymi konserwacji i opieki nad grobami wojskowymi. T. G. wezwał Wojewodę do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego zaniedbań grobów na Powązkach Wojskowych, a następnie wniósł skargę na bezczynność organu w tym zakresie.

Wojewoda Mazowiecki wniósł o odrzucenie skargi, twierdząc iż pisma kierowane do niego przez skarżącego nie były wnioskami o załatwienie sprawy w drodze aktu lub czynności o charakterze indywidualnym.

Odrzucając skargę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, iż nie stanowi ona skargi na bezczynność organu i nie mieści się w katalogu spraw podlegających kognicji sądów administracyjnych. Sąd podkreślił, iż żadne z pism jakie skarżący kierował do organu nie obligowały go do wszczęcia postępowania administracyjnego i wydania rozstrzygnięcia, które mogłoby stać się przedmiotem skargi. Oznaczało to konieczność odrzucenia skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę kasacyjną od powyższego postanowienia wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego T. G., reprezentowany przez adwokata z urzędu, domagając się uchylenia zaskarżonego orzeczenia i przekazania sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania. Zaskarżonemu postanowieniu zarzucono naruszenie art. 105, art. 106 § 5, art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a. praz art. 134 § 11 k.p.a.

W skardze zawarto także zarzut naruszenia przepisów prawa materialnego, w tym art. 6 pkt 3 w związku z art. 8 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych.

W uzasadnieniu skargi kasacyjnej jej autor wskazał, iż skarga T. G. dotyczyła bezczynności w zakresie zarządu i opieki nad grobami wojskowymi poległych żołnierzy w wojnie polsko - sowieckiej w latach 1919 - 1920 r. na Powązkach Wojskowych, zatem zupełnie innego przedmiotu. Ponadto zdaniem pełnomocnika strony błędne było przyjęcie przez Sąd, iż w przedmiotowej sprawie organ nie był zobowiązany do wydania aktu lub podjęcia czynności, które mogłyby być przedmiotem skargi do sądu administracyjnego. Działający w sprawie adwokat podkreślił, że zarząd na cmentarzami wojskowymi leży w gestii Wojewody i jest on czynnością z zakresu administracji publicznej.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną Wojewoda Mazowiecki wniósł o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna pozbawiona jest usprawiedliwionych podstaw.

Zgodnie z art. 3 § 2 p.p.s.a. kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1)

decyzje administracyjne;

2)

postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3)

postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4)

inne niż określone w pkt 1 - 3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;

4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach;

5)

akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6)

akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7)

akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8)

bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4a.

W niniejszej sprawie przedmiotem skargi T. G. była bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie wniosków strony dotyczących utrzymania grobów wojskowych poległych żołnierzy w wojnie polsko - sowieckiej w latach 1919 - 1920 r. na Powązkach Wojskowych i taki też był przedmiot rozpoznania sprawy przed sądem.

W myśl art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a. skarga na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organy jest dopuszczalna wyłącznie w zakresie w jakim przysługuje skarga do sądu administracyjnego na akty lub czynności określone w art. 3 § 2 pkt.1-4a. p.p.s.a.

Z faktu sprawowania zarządu nad cmentarzami w tym z obowiązku remontu i utrzymania grobów w myśl ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych nie wynika dopuszczalność domagania się przez skarżącego wydania aktów, czynności, o których stanowi art. 3 § 2 pkt.1-4a ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Oznacza to, że skarga na bezczynność w tym zakresie jest niedopuszczalna.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego rację ma Sąd I instancji wywodząc, że skarga T. G. nosi wszelkie cechy skargi o jakiej mowa w art. 227 k.p.a., która może dotyczyć w szczególności zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez właściwe organy lub ich pracowników. Skarga taka unormowana jest w Dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego, a kontroli sądowoadministracyjnej nigdy nie podlegały sprawy ze skarg i wniosków, o których mowa w tym dziale. W postępowaniu uregulowanym przepisami tego działu k.p.a. nie rozstrzyga się żadnej sprawy administracyjnej, jedynie informuje o sposobie załatwienia tej skargi. To samo dotyczy ewentualnej bezczynności organu w tym przedmiocie.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji na podstawie art. 184 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Naczelny Sąd Administracyjny nie rozpoznał wniosku dotyczącego przyznania wynagrodzenia ustanowionemu z urzędu pełnomocnikowi skarżącego. Wynagrodzenie dla pełnomocnika ustanowionego z urzędu za udzieloną pomoc prawną, należne od Skarbu Państwa przyznawane jest przez wojewódzki sąd administracyjny w postępowaniu określonym w przepisach art. 258-261 p.p.s.a.,

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.