Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1145131

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 17 kwietnia 2012 r.
I OSK 817/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Runge-Lissowska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu dnia 17 kwietnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi kasacyjnej Skarbu Państwa - Starosty Krośnieńskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 grudnia 2011 r., sygn. akt IV SA/Wa 1737/11 o oddaleniu skargi Skarbu Państwa - Starosty Krośnieńskiego na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) października 2009 r., nr (...) w przedmiocie reformy rolnej postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 30 grudnia 2011 r., sygn. akt IV SA/Wa 1737/11, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Skarbu Państwa - Starosty Krośnieńskiego na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W skardze kasacyjnej wniesionej od powyższego wyroku Skarbu Państwa - Starosta Krośnieński, reprezentowany przez radcę prawnego, zawał wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. We wniosku tym pełnomocnik strony wskazał, iż w obiektach usytuowanych na nieruchomości będącej przedmiotem sprawy znajduje się Muzeum Historyczne w D. Wykonanie zaskarżonej decyzji spowoduje konieczność opróżnienia zajmowanych pomieszczeń, a ewentualne przeniesienie eksponatów może doprowadzić do ich zniszczenia. Ponadto Muzeum nie dysponuje żadnymi pomieszczeniami zastępczymi, co powodowałoby konieczność wynajęcia lub zakupu odpowiedniego lokalu, co w razie uwzględnienia skargi spowoduje niepotrzebne wydatki.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny, rozpoznając złożony wniosek, zważył, co następuje: wskazane przez skarżącego okoliczności przemawiają za uwzględnieniem wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej "p.p.s.a.", wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji możliwe jest jedynie wówczas, gdy zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków. Z sytuacją taką mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie.

Zgodzić się bowiem trzeba ze stanowiskiem zawartym we wniosku, iż wykonanie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydanej w przedmiocie niepodpadania zespołu pałacowo - parkowego pod przepisy dekretu PKWN o reformie rolnej, spowoduje powstanie niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody, a nadto niewątpliwie wywoła trudne do odwrócenia skutki. Konieczność opróżnienia budynków posadowionych na spornej nieruchomości, zajmowanych przez Muzeum Historyczne w D., wiązać się będzie z ogromnymi trudnościami i może w konsekwencji doprowadzić do uszkodzenia zgromadzonych tam eksponatów. Ponadto przyjąć trzeba, iż brak lokalu zastępczego pociągnie za sobą znaczne koszty związane z najmem bądź zakupem niezbędnych pomieszczeń, co narazi Muzeum na znaczne wydatki.

Mając na uwadze powyższe Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji, na podstawie art. 61 § 3 w zw. z art. 193 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.