Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001396

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 28 września 2018 r.
I OSK 676/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Aleksandra Łaskarzewska.

Sędziowie NSA: Ewa Kręcichwost-Durchowska (spr.), Zbigniew Ślusarczyk.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 28 września 2018 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Prezydenta (...) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 października 2016 r. sygn. akt IV SAB/Wa 217/16 w sprawie ze skargi A. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na bezczynność ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość

1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie,

2. zasądza od A. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na rzecz Prezydenta (...) kwotę 340 (słownie: trzysta czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.