Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2610962

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 28 grudnia 2018 r.
I OSK 614/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marian Wolanin.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej Rady Powiatu (...) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 września 2016 r. sygn. akt III SA/Wr 554/16 w sprawie ze skargi Wojewody (...) i Gminy (...) na uchwałę Rady Powiatu (...) z dnia (...) stycznia 2016 r. nr (...) w przedmiocie pozbawienia kategorii drogi powiatowej postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 23 września 2016 r., sygn. akt III SA/Wr 554/16, po rozpoznaniu skargi Wojewody (...) i Gminy (...), stwierdził nieważność uchwały Rady Powiatu (...) z dnia (...) stycznia 2016 r., nr (...), w przedmiocie pozbawienia kategorii drogi powiatowej.

W piśmie z dnia (...) listopada 2016 r., adwokat (...), powołując się na pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz Rady Powiatu (...) o, wniósł skargę kasacyjną od powołanego wyroku z dnia 23 września 2016 r., sygn. akt III SA/Wr 554/16.

W piśmie z dnia 14 listopada 2018 r., sygn. akt I OSK 614/17, sekretariat Wydziału I Naczelnego Sądu Administracyjnego, działając w wykonaniu zarządzenia Sądu wydanego na rozprawie w dniu 13 listopada 2018 r., zobowiązał adwokata (...) do przedstawienia w terminie 7 dni pełnomocnictwa do działania w imieniu Powiatu (...), jako braku formalnego skargi kasacyjnej, z pouczeniem o odrzuceniu tej skargi, jeśli brak formalny nie zostanie uzupełniony w wyznaczonym terminie.

Odpowiedzi na powołane pismo udzielił Starosta (...), który przy piśmie z dnia 22 listopada 2018 r. nadesłał do Sądu:

- pełnomocnictwo z dnia 23 września 2016 r., udzielone adwokatowi (...), do występowania w charakterze pełnomocnika procesowego Skarbu Państwa - Starosty (...) w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami egzekucyjnymi w sprawach, w których Skarb Państwa - Starosta (...) jest stroną postępowania,

- pełnomocnictwo z dnia 4 lipca 2016 r., udzielone adwokatowi (...), do występowania w charakterze pełnomocnika procesowego Powiatu (...) w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz organami egzekucyjnymi w sprawach, w których Powiat (...) jest stroną postępowania,

- pełnomocnictwo z dnia 4 lipca 2016 r., udzielone adwokatowi (...), do występowania w charakterze pełnomocnika procesowego Skarbu Państwa - Starosty (...) w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz organami egzekucyjnymi w sprawach, w których Starosta (...) jest stroną postępowania.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, w brzmieniu obowiązującym w dniu wniesienia skargi kasacyjnej) - dalej, jako: p.p.s.a., wojewódzki sąd administracyjny odrzuca skargę kasacyjną wniesioną po terminie lub z innych przyczyn niedopuszczalną, a także skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Natomiast w myśl art. 180 p.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny na posiedzeniu niejawnym odrzuci skargę kasacyjną, jeżeli ulegała ona odrzuceniu przez wojewódzki sąd administracyjny, albo zwróci ją temu sądowi w celu usunięcia dostrzeżonych braków.

W rozpatrywanej sprawie adwokat (...) złożył skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 września 2016 r., sygn. akt III SA/Wr 554/16, powołując się na działanie w imieniu i na rzecz Rady Powiatu (...). Do skargi kasacyjnej nie dołączył jednak pełnomocnictwa udzielonego do działania w imieniu Powiatu (...) przed sądami administracyjnymi.

W związku z powyższym adwokat (...) został zobowiązany do uzupełnienia braku formalnego skargi kasacyjnej, w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia. Stosowne wezwanie z pouczeniem zostało odebrane w kancelarii adwokata (...) w dniu 16 listopada 2018 r. W wyznaczonym terminie 7 dni adwokat (...) nie nadesłał wymaganego pełnomocnictwa. Natomiast odpowiedzi na wezwanie przesłane do adwokata (...) udzielił Starosta (...) w piśmie z dnia 22 listopada 2018 r., które również nie zawiera pełnomocnictwa dla adwokata (...) do działania w imieniu Powiatu (...) przed sądami administracyjnymi.

Niezłożenie wymaganego pełnomocnictwa w wyznaczonym terminie - jak to ma miejsce w niniejszej sprawie - stanowi podstawę do odrzucenia skargi kasacyjnej.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 180 w zw. z art. 178 p.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.