I OSK 3691/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2582859

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 listopada 2018 r. I OSK 3691/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Sikorska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 maja 2018 r., sygn. akt I SA/Wa 1768/17 w sprawie ze skargi G. K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia (...) lutego 2017 r., nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu postanawia: zawiesić postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 28 maja 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę G. K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia (...) lutego 2017 r., w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest nieuzasadniona lub uzasadniona w innej wysokości. W uzasadnieniu Sąd pierwszej instancji wskazał, że sprawa ta nie należy do kognicji sądów administracyjnych, bowiem art. 79 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami uniemożliwia zaskarżenie przedmiotowego postanowienia Kolegium zażaleniem.

Od powyższego postanowienia skargę kasacyjną wniosło Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie, wnosząc jednocześnie o zawieszenie postępowania w sprawie, bowiem rozstrzygnięcie zależy od wyniku innego toczącego się postępowania - z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. akt I OPS 2/18.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), "p.p.s.a.", sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego, przed Trybunałem Konstytucyjnym lub Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Oznacza to, że między daną sprawą sądowoadministracyjną a innym postępowaniem musi istnieć związek tego rodzaju, iż wynik już toczącego się postępowania będzie miał charakter prejudycjalny dla sprawy, która ma być zawieszona. Rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego postępowania, jeśli orzeczenie, które zapadnie w tym drugim postępowaniu, będzie stanowić podstawę rozstrzygnięcia w zawieszonym postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Wnioskiem z dnia 27 kwietnia 2018 r., nr IV.7000.72.2018.DZ, Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o rozstrzygnięcie następującego zagadnienia prawnego: "Czy dopuszczalna jest skarga do sądu administracyjnego na postanowienie samorządowego kolegium odwoławczego odmawiające przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości (art. 78 ust. 2 ustawo o gospodarce nieruchomościami) ?

Pytanie to zostało zarejestrowane pod sygn. akt I OPS 2/18.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego rozpoznającego niniejszą sprawę rozstrzygnięcie wątpliwości co do interpretacji wskazanego wyżej przepisu będzie mogło mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.

Z tych względów, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.