I OSK 3368/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2384538

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 września 2017 r. I OSK 3368/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Runge-Lissowska (spr.).

Sędziowie: NSA Roman Ciąglewicz, del. WSA Iwona Kosińska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 26 września 2017 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej Wspólnoty Mieszkaniowej (...) w L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 15 lipca 2015 r., sygn. akt II SA/Łd 242/15 w sprawie ze skargi Wspólnoty Mieszkaniowej (...) w L. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia (...) grudnia 2014 r., nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości postanawia: zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 15 lipca 2015 r., sygn. akt II SA/Łd 242/15, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę Wspólnoty Mieszkaniowej (...) w L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia (...) grudnia 2014 r., nr (...), w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości.

Z informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców uzyskanej z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego wynika, że dla uczestnika niniejszego postępowania - Spółdzielni Mieszkaniowej "(...)" w L., na mocy postanowienia Sądu Rejonowego (...) w L., sygn. akt (...), powołano (...) września 2015 r., na podstawie art. 42 Kodeksu cywilnego, kuratora w osobie M. W.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 124 § 1 pkt 2. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 j.t.), "p.p.s.a.", Sąd zawiesza postępowanie z urzędu jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie.

W przedmiotowej sprawie uczestnik postępowania - Spółdzielnia Mieszkaniowa "(...)" w Łodzi, nie posiada organów kompetentnych do jej reprezentacji, nadto powołano dla niej kuratora na podstawie art. 42 k.c., co wynika z informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców uzyskanej z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgodnie z art. 42 k.c. kurator ustanowiony na podstawie tego przepisu uprawniony jest do podjęcia działań w celu niezwłocznego powołania organów osoby prawnej, a w razie potrzeby do jej likwidacji. Dotychczasowe działania kuratora nie doprowadziły ani do likwidacji Spółdzielni, ani do powołania statutowych organów. Ponieważ niniejsza sprawa nie dotyczy czynności wynikających z powyższego przepisu, to kurator nie może reprezentować Spółdzielni, zastępując jej statutowe organy, a co za tym idzie w składzie organów Spółdzielni zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie.

Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł jak w sentencji, na podstawie art. 124 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.