I OSK 3363/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2775910

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 stycznia 2020 r. I OSK 3363/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Mirosław Wincenciak.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Szefa Kancelarii Sejmu o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej Szefa Kancelarii Sejmu od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 września 2019 r., sygn. akt II SA/Wa 895/19 w sprawie ze skargi Fundacji A. z siedzibą w K. na decyzję Szefa Kancelarii Sejmu z dnia (...) lutego 2019 r., nr (...) w przedmiocie odmowy udostepnienia informacji publicznej postanawia: oddalić wniosek o zawieszenie postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z 13 września 2019 r., sygn. II SA/Wa 895/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, dalej również jako "WSA", po rozpoznaniu sprawy ze skargi Fundacji A. z siedzibą w B., dalej jako "Fundacja", na decyzję Szefa Kancelarii Sejmu, dalej jako "Szef KS", z (...) lutego 2019 r., nr (...) w przedmiocie odmowy udostepnienia informacji publicznej, uchylił zaskarżoną decyzję oraz zasądził od Szefa KS na rzecz skarżącej Fundacji kwotę 200 złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania.

W skardze kasacyjnej od powyższego wyroku Szef KS zawarł wniosek o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w niniejszej sprawie, w związku z faktem, że w jego ocenie rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innych toczących się postępowań, tj.:

a) "postępowania administracyjnego - postępowania wszczętego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych postanowieniem z dnia (...) lipca 2019 r. znak: (...) o wszczęciu z urzędu postępowania wobec Kancelarii Sejmu w sprawie przetwarzania danych osobowych sędziów zawartych w wykazie sędziów popierających zgłoszenia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, dalej jako "KRS", w ramach którego wydane zostało postanowienie z dnia (...) lipca 2019 r. znak: (...) zobowiązujące Kancelarię Sejmu do ograniczenia przetwarzania danych osobowych sędziów zawartych w wykazach sędziów popierających zgłoszenia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, poprzez nakazanie powstrzymania się od ich upubliczniania oraz udostępnienia w jakiejkolwiek formie innym podmiotom do czasu wydania decyzji kończącej postępowanie w niniejszej sprawie,

b) postępowań sądowo-administracyjnych - postępowań wszczętych skargami na postanowienie, o których mowa w lit. a powyżej zawisłymi przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie ze skargi k.p. (sygn. akt II SA/Wa 1927/19), Fundacji C. (sygn. akt II SA/Wa 2153/19) i Rzecznika Praw Obywatelskich (sygn. akt II SA/Wa 2148/19)."

Zdaniem skarżącego kasacyjnie "Kancelaria Sejmu, która z jednej strony jest zobowiązana do powstrzymania się od upubliczniania danych osobowych, z drugiej strony, gdyby zaskarżony wyrok pozostał w obrocie prawnym, musiałaby ponownie rozpoznać wniosek o udostępnienie informacji publicznej zgodnie ze wskazaniami zawartymi w tym wyroku, co samo w sobie pozostaje w sprzeczności". Ponadto w jego ocenie nie da się pogodzić tezy o możliwości udostępniania, w trybie informacji udzielanej na wniosek, załączników do zgłoszeń kandydatów na członków KRS, z brzmieniem art. 11c ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 389 z późn. zm.), dalej jako "ustawa o KRS". Podstawy do zawieszenia postępowania w niniejszej sprawie z uwagi na postanowienia wydanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dalej jako "Prezes UODO", Szef KS upatruje w art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), dalej jako "p.p.s.a.". Zwraca przy tym uwagę na tymczasowy charakter postanowienia zabezpieczającego, podnosząc, że dopiero po zakończeniu postępowania i wydaniu ostatecznej decyzji przez ten organ, a nawet jak można sądzić, dopiero po wyczerpaniu drogi sądowo-administracyjnej mającej na celu kontrolę tego orzeczenia, znane będą wzajemne relacje ustawy o dostępie do informacji publicznej i RODO. Powyższe ma w jego ocenie kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy, bowiem sąd pierwszej instancji całkowicie pominął kwestię ochrony danych osobowych wynikającą z RODO.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną Fundacja odniosła się również do omówionego powyższej wniosku Szefa KS o zawieszenia postępowania.

W pierwszej kolejności podniosła, że art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. reguluje instytucję fakultatywnego zawieszenia postępowania z urzędu, zatem w tym przypadku sąd nie jest związany przedmiotowym wnioskiem organu. Dalej wskazała, że w jej ocenie postępowanie administracyjne prowadzone przez Prezesa UODO, jak również postępowania sądowo-administracyjne wszczęte skargami na postanowienie Prezesa UODO z dnia (...) lipca 2019 r., nie uzasadniają zawieszenia niniejszego postępowania. Strona ta podniosła, że w treści postanowienia Prezesa UODO z dnia (...) lipca 2019 r. znak: (...) w przedmiocie ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię Sejmu wskazano, że zostało uprawdopodobnione, iż może dojść do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych na skutek wykonania przez Kancelarię prawomocnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 czerwca 2019, sygn. akt I OSK 4282/18, mocą którego Kancelaria została zobowiązana do udostępnienia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem z dnia (...) stycznia 2018 r. o udostępnienie do wglądu załączników do zgłoszeń z kandydatami do KRS, które dotychczas wpłynęły do Kancelarii Sejmu, tj. wykazów obywateli popierających dane zgłoszenie i/lub wykaz sędziów popierających dane zgłoszenie. Fundacja podkreśliła przy tym, że zakres wniosku o udostępnienie informacji publicznej, będącego przedmiotem postępowania, w ramach którego Naczelny Sąd Administracyjny wydał orzeczenie o sygn. I OSK 4282/18, różni się od zakresu wniosku złożonego przez nią na gruncie niniejszej sprawy. W treści wniosku z dnia (...) stycznia 2019 r. wnosiła ona bowiem nie o wgląd do załączników, lecz o udostępnienie drogą elektroniczną informacji w zakresie imion, nazwisk oraz miejsc służbowych sędziów popierających kandydatów na członków KRS. Wobec powyższego jej zdaniem zakres postępowania prowadzonego przez Prezesa UODO różni się z zakresem niniejszego postępowania, bowiem wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony przez Fundację dotyczy węższego zakresu danych, niż te objęte postępowaniem Prezesa UODO.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek złożony w niniejszej sprawie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego, przed Trybunałem Konstytucyjnym lub Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Treść powyższego przepisu wskazuje na konieczność wystąpienia pomiędzy toczącym się postępowaniem sądowoadministracyjnym, a innym postępowaniem ścisłego związku (kwestia prejudycjalna), polegającego na tym, że rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego stanowi podstawę rozstrzygnięcia sprawy głównej. Ponadto, stwierdzić trzeba, że posłużenie się w ww. przepisie sformułowaniem "sąd może" świadczy o tym, że decyzja w tym przedmiocie została pozostawiona uznaniu sądu. Obowiązkiem sądu jest zatem zbadanie, czy w rozpoznawanej sprawie zachodzą przesłanki wskazane w niniejszym przepisie oraz czy wstrzymanie biegu sprawy z uwagi na te okoliczności jest celowe. Zawieszenie postępowania powinno być uzasadnione względami celowości, sprawiedliwości, jak i ekonomiki procesowej. Powyższe okoliczności sąd podejmujący rozstrzygnięcie na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. powinien oceniać w kontekście konieczności rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, co ma niebagatelne znaczenie w świetle konstytucyjnego nakazu rozpoznawania spraw bez zbędnej zwłoki (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP) oraz zasady szybkości postępowania sądowoadministracyjnego (art. 7 p.p.s.a.).

W warunkach rozpoznawanej sprawy Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznający przedmiotowy wniosek nie dopatrzył się pomiędzy niniejszą sprawą a wskazywanym we wniosku postępowaniem związku o jakim mowa powyżej, tj. takiego związku, który uzasadniałby konieczność zawieszenia niniejszego postępowania kasacyjnego. Argumentacja zawarta we wniosku okazała się bowiem niewystarczająca.

Zauważyć trzeba, że jak wskazał sam Szef KS zabezpieczające postanowienie Prezesa UODO ma charakter tymczasowy i nakazuje powstrzymanie się od upubliczniania oraz udostępnienia w jakiejkolwiek formie danych osobowych sędziów zawartych w wykazach sędziów popierających zgłoszenia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, innym podmiotom do czasu wydania decyzji kończącej postępowanie w niniejszej sprawie. Oznacza to, że rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy nie jest uzależnione od wyniku postępowania w innym prowadzonym postepowaniu. Ponadto jak słusznie zauważyła Fundacja, zakres wniosku o udostępnienie informacji publicznej będącego przedmiotem postępowania, w ramach którego Naczelny Sąd Administracyjny wydał orzeczenie o sygn. I OSK 4282/18, różni się od zakresu wniosku złożonego przez nią na gruncie niniejszej sprawy.

Również postępowania sądowo-administracyjnych wszczęte skargami na postanowienie Prezesa UODO, zawisłe przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie nie uzasadniają zawieszenia postępowania w przedmiotowej sprawie.

Mając na uwadze powyższe Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 w związku z art. 131 i art. 193 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.