Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1239456

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 14 grudnia 2012 r.
I OSK 2901/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Irena Kamińska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku A. B. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi kasacyjnej A. B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 30 sierpnia 2012 r., sygn. akt II SA/Sz 604/12 oddalającego skargę A. B. na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia (...) kwietnia 2012 r. nr (...) w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 30 sierpnia 2012 r., sygn. akt II SA/Sz 604/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę A. B. na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia (...) kwietnia 2012 r. nr (...) w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

W skardze kasacyjnej od powyższego wyroku A. B. wystąpił o "zawieszenie wykonalności zaskarżonego wyroku" z uwagi na możliwe doznanie przez właściciela nieruchomości szkody w związku z możliwą realizacją prac przez inwestora, przy jednoczesnym prawdopodobieństwie, że zaskarżone decyzje organu pierwszej i drugiej instancji zostaną uchylone.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 61 § 3 p.p.s.a. sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy. Z przyjętej wykładni powołanego przepisu wynika, że wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności dopuszczalne jest również na etapie postępowania kasacyjnego (por. uchwała składu 7 sędziów NSA z 16 kwietnia 2007 r. sygn. akt I GPS 1/07, publ. ONSAiWSA 2007/4/77).

Stosownie do art. 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2609 z późn. zm.), jeżeli w sprawie zakończonej decyzją wydaną na podstawie art. 124 tej ustawy zostanie wniesiona skarga do sądu administracyjnego, organ, który wydał decyzję, wstrzymuje z urzędu jej wykonanie postanowieniem, na które nie przysługuje zażalenie. Nie ulega wątpliwości, iż powyższy przepis miał zastosowanie w niniejszej sprawie i do momentu wydania wyroku przez Sąd pierwszej instancji wykonanie zaskarżonej decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia (...) kwietnia 2012 r., zezwalającej na założenie i przeprowadzenie przez nieruchomość skarżącego linii elektroenergetycznej było wstrzymane z mocy ustawy. Z chwilą wydania w dniu 30 sierpnia 2012 r. zaskarżonego wyroku decyzja ta stała się wykonalna, gdyż wstrzymanie jej wykonania upadło na podstawie art. 61 § 6 p.p.s.a., który stanowi, iż wstrzymanie wykonania aktu lub czynności upada w razie wydania przez sąd orzeczenia kończącego postępowanie w pierwszej instancji. Zasadnym było więc wystąpienie przez skarżącego z wnioskiem o wstrzymanie wykonania decyzji, skierowanym do Naczelnego Sądu Administracyjnego z uwagi na wniesienie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.

W tej sytuacji należało rozważyć czy zachodzi w niniejszej sprawie konieczność ponownego wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego. Rozpoznając złożony wniosek Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż zasługuje on na uwzględnienie. Decyzja z art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami ograniczająca prawo własności pod realizację infrastruktury przesyłowej niewątpliwie wywołuje nieodwracalne skutki. Biorąc więc pod uwagę intencję ustawodawcy wyrażoną w art. 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zmierzającą do zagwarantowania stronie stanu dotychczasowego do czasu oceny zgodności z prawem takiej decyzji przed sądami administracyjnymi, a także nieodwracalne skutki naruszenia prawa własności, Naczelny Sąd Administracyjny postanowił wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Mając na uwadze powyższe Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 61 § 3 w zw. z art. 193 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.