I OSK 2885/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2778467

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 listopada 2019 r. I OSK 2885/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Monika Nowicka (spr.).

Sędziowie: NSA Małgorzata Pocztarek, del. WSA Jolanta Górska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Gminy (...) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 marca 2018 r. sygn. akt I SA/Wa 1470/17 w sprawie ze skargi Gminy (...) na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia (...) lipca 2017 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 7 marca 2018 r., sygn. akt I SA/Wa 1470/17 - orzekając na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: "p.p.s.a.") - oddalił skargę Gminy (... na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia (...) lipca 2017 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości.

W skardze kasacyjnej, zaskarżając powyższy wyrok w całości, Gmina (.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.