Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1675542

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 3 marca 2015 r.
I OSK 276/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maciej Dybowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi A. B., W. L., J. B., R. M. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 czerwca 2014 r. sygn. akt I OSK 2813/12 oddalającym skargę kasacyjną R. M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 2 sierpnia 2012 r. sygn. akt II SA/Po 247/12 w sprawie ze skargi J. B., B. B., M. B., A. B., W. L., R. M. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) 2012 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego postanawia odrzucić skargę o wznowienie postępowania

Uzasadnienie faktyczne

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 18 czerwca 2014 r. sygn. akt I OSK 2813/12 oddalił skargę kasacyjną R. M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 2 sierpnia 2012 r. sygn. akt II SA/Po 247/12 w sprawie ze skargi J. B., B. B., M. B., A. B., W. L., R. M. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) 2012 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego.

Dnia 21 listopada 2014 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu wpłynęła skarga o wznowienie niniejszego postępowania sporządzona osobiście przez R. M. Po wezwaniu Wojewódzkiego Sądu R. M. sprecyzował, że niniejsza skarga o wznowienie została sporządzona również w imieniu W. L., J. B. i A. B., co wszystkie uczestniczki postępowania potwierdziły swymi podpisami (k. 7-8, 29-31, 33 akt I OSK 276/15).

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga o wznowienie postępowania sądowego podlega odrzuceniu.

Postępowanie w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego ma charakter nadzwyczajny, ponieważ może doprowadzić do wzruszenia prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego. Ze względu na wyjątkowy charakter tego postępowania muszą być zachowane wymogi określone w dziale VII ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej p.p.s.a.).

Do wznowienia postępowania z przyczyn nieważności właściwy jest sąd, który wydał zaskarżone orzeczenie, a jeżeli zaskarżono orzeczenia sądów obu instancji, właściwy jest Naczelny Sąd Administracyjny. Do wznowienia postępowania na innej podstawie właściwy jest sąd, który ostatnio orzekał w sprawie (art. 275 p.p.s.a.). Stosownie do art. 276 p.p.s.a., do postępowania ze skargi o wznowienie postępowania stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, jeżeli przepisy poniższe nie stanowią inaczej. Jednak, gdy do wznowienia postępowania właściwy jest Naczelny Sąd Administracyjny, stosuje się odpowiednio art. 175 p.p.s.a., w świetle którego skarga kasacyjna winna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, z zastrzeżeniem § 2 i 3, które w niniejszej sprawie nie mają zastosowania.

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA jest również objęta przymusem adwokackim (J. Drachal, A. Wiktorowska, R. Stankiewicz w: R. Hauser, M. Wierzbowski; Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. C.H. Beck 2013 r.s. 647, nb 17)

Niesporządzenie skargi kasacyjnej, a zatem i skargi o wznowienie postępowania, przez jedną z osób wskazanych w art. 175 p.p.s.a., nie jest brakiem formalnym, który podlegałby uzupełnieniu w trybie określonym w art. 49 p.p.s.a. (postanowienie NSA z 27 sierpnia 2010 r., II ONP 1/10, Lex 786655). Skarga o wznowienie postępowania skierowana do NSA winna spełniać takie wymogi, jakie spełnia skarga kasacyjna - winna zostać sporządzona przez fachowego pełnomocnika. Skarga o wznowienie postępowania niesporządzona przez fachowego pełnomocnika podlega odrzuceniu (postanowienie NSA z 9 marca 2005 r., I GSK 359/05, ONSAiWSA 2005/5/98, akceptowane przez J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, LexisnNexis 2012 s. 690, uw. 3 i J. Drachala, A. Wiktorowską, R. Stankiewicza - op. cit.s. 647, nb 17; postanowienie NSA z: 16 grudnia 2014 r., II OSK 3198/14; 18 listopada 2014 r., II OSK 2846/14, cbosa; 2 października 2014 r., II GSK 2196/14, Lex 1527824; 10 lipca 2013 r., II FSK 1176/13, Lex 1345034; postanowienie NSA z 24 stycznia 2012 r., II OPP 2/12, Lex 1138011, akceptowane przez B. Dautera, w: B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Wolters Kluwer 2013, uw. 14 do art. 175; A. Kabat, uw. 1 do art. 276)

Skarga o wznowienie postępowania sądowego, zakończonego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 czerwca 2014 r. sygn. akt I OSK 2813/12, została sporządzona osobiście przez R. M., niebędącego adwokatem czy radcą prawnym. Oznacza to, że nie został spełniony obowiązek ustawowy z art. 276 w zw. z art. 175 § 1 p.p.s.a. Strona skarżąca nie miała wymaganej ustawowo zdolności postulacyjnej do sporządzenia skargi o wznowienie postępowania w niniejszej sprawie.

Wniesiona w niniejszej sprawie skarga o wznowienie postępowania - jako niedopuszczalna - podlega odrzuceniu.

Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 w zw. z art. 193 i 175 § 1, i art. 276 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.