Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721308

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 18 września 2019 r.
I OSK 2719/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tamara Dziełakowska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 18 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Ministra Infrastruktury i Budownictwa od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 lipca 2017 r. sygn. akt IV SA/Wa 4/17 w sprawie ze skarg M. W., R. W., M. W. i Z. W. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia (...) października 2016 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: zawiesić postępowanie w sprawie.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z 3 lipca 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu sprawy ze skarg M. W., R. W., M. W. i Z. W. uchylił decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z (...) października 2016 r. i poprzedzającą ja decyzję organu I instancji z (...) września 2015 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku złożył Minister Infrastruktury i Budownictwa.

W dniu 26 sierpnia 2019 r. wpłynął do Sądu, nadany przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w P., odpis skrócony aktu zgonu uczestnika postępowania W. W., z którego wynika, że zmarł on 31 lipca 2019 r.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. - zwanej dalej p.p.s.a.) sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności procesowej, utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela, z zastrzeżeniem § 3. Zgodnie z kolei z art. 12 p.p.s.a.: "Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o stronie, rozumie się przez to również uczestnika postępowania".

Wskazując na powyższe, wobec informacji o śmierci uczestnika, postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w niniejszej sprawie należało zawiesić do czasu ujawnienia i ewentualnego przystąpienia do udziału w sprawie następców prawnych zmarłego.

Mając powyższe okoliczności na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny w oparciu o art. 124 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.