Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2644867

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 9 kwietnia 2019 r.
I OSK 256/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Paweł Tarno.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Zarządu Dzielnicy (...) o uzupełnienie postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 lutego 2019 r. sygn. akt I OSK 256/19 w sprawie ze skargi kasacyjnej H. L. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 listopada 2018 r. sygn. akt II SA/Wa 1082/18 o odrzuceniu skargi H. L. na uchwałę Zarządu Dzielnicy (...) z dnia (...) lipca 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu postanawia oddalić wniosek o uzupełnienie postanowienia.

Uzasadnienie faktyczne

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z 28 lutego 2019 r., I OSK 256/19, oddalił skargę kasacyjną H. L. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 5 listopada 2018 r., II SA/Wa 1082/18 w sprawie ze skargi H. L. na uchwałę Zarządu Dzielnicy (...) z (...) lipca 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu.

Pismem z 18 marca 2019 r. pełnomocnik Zarządu Dzielnicy (...) wniósł o uzupełnienie "wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 lutego 2019 r., sygn. akt I OSK 256/19" przez orzeczenie o kosztach postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W pierwszej kolejności podkreślić należy, że w niniejszej sprawie zapadło tylko jedno rozstrzygnięcie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, którym jest postanowienie z 28 lutego 2019 r., I OSK 256/19, a nie wyrok. Tym samym stwierdzić należało, że przedmiotowy wniosek o uzupełnienie dotyczy w rzeczywistości ww. postanowienia, a nie wyroku.

Zgodnie z art. 157 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej jako: "p.p.s.a.") strona może w ciągu czternastu dni od doręczenia wyroku z urzędu - a gdy wyroku nie doręcza się stronie od dnia ogłoszenia - zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości skargi albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu. Przepis ten na mocy art. 166 p.p.s.a. stosuje się odpowiednio do postanowień.

Naczelny Sąd Administracyjny nie znajduje podstaw do uzupełnienia postanowienia z 28 lutego 2019 r., albowiem przy jego wydaniu Sąd nie pominął żadnej kwestii, która powinna być przedmiotem zapadłego rozstrzygnięcia. Odnosząc się do kwestii dotyczącej zasądzenia zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego należy wyjaśnić, że o kosztach tego postępowania Naczelny Sąd Administracyjny orzeka jedynie wówczas, gdy rozpoznaje skargę kasacyjną od wyroku, ponieważ art. 203 i 204 p.p.s.a. wiążą zwrot kosztów postępowania kasacyjnego z wyrokiem sądu I instancji oddalającym lub uwzględniającym skargę, co nie ma miejsca w przypadku rozpoznawania skargi kasacyjnej od postanowienia umarzającego postępowanie lub odrzucającego skargę. Kwestię tę przesądził Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 4 lutego 2008 r., I OPS 4/07 (opubl. ONSAiWSA 2008, Nr 3, poz. 42), w treści której wyjaśniono, że przepisy art. 203 i 204 p.p.s.a. nie mają zastosowania, gdy przedmiotem skargi kasacyjnej jest postanowienie sądu I instancji kończące postępowanie w sprawie. Zważywszy, że przedmiotem rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego, którego uzupełnienia żąda strona, było postanowienie o odrzuceniu skargi, to stwierdzić należy, że zgodnie z powołaną wyżej uchwałą, bez względu na wynik postępowania kasacyjnego, Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z 28 lutego 2019 r. nie mógł rozstrzygnąć o kosztach postępowania kasacyjnego na podstawie art. 203 i 204 p.p.s.a. W tych okolicznościach wniosek o uzupełnienie tego postanowienia w żądanym zakresie podlegał oddaleniu.

Mając na uwadze powyższe Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 157 § 1 w zw. z art. 166 i art. 193 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.