Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1529028

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 6 grudnia 2013 r.
I OSK 2506/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Dzbeńska.

Sędziowie: NSA Anna Lech (spr.), del. WSA Robert Sawuła.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2013 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej M. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 lipca 2012 r. sygn. akt II SA/Wa 968/12 w sprawie ze skargi M. S. na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia (...) kwietnia 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia mieszkaniowego

1)

oddala skargę kasacyjną;

2)

zasądza od M. S. na rzecz Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 12 lipca 2012 r., sygn. akt II SA/Wa 968/12, oddalił skargę M. S. na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia (...) kwietnia 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia mieszkaniowego.

W uzasadnieniu Sąd podał następujący stan sprawy: Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w S. decyzją nr (...) z dnia (...) marca 2012 r., na podstawie art. 13 ust. 6u związku z art. 21 ust. 1 i 2, art. 48d ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367 z późn. zm), odmówił M. S. wypłaty świadczenia mieszkaniowego z powodu nabycia przez jego małżonkę lokalu mieszkalnego od Gminy Miejskiej w W. W dacie złożenia wniosku o wypłatę świadczenia mieszkaniowego M. S. pozostawał w związku małżeńskim z osobą, która nabyła lokal mieszkalny od jednostki samorządu terytorialnego z pomniejszeniem w cenie nabycia. Zatem, zdaniem organu, została spełniona przesłanka wynikająca z art. 21 ust. 6 pkt 3 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Decyzją z dnia (...) kwietnia 2012 r. nr (...) Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

Na tę decyzję M. S. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zarzucając jej naruszenie art. 21 ust. 6 pkt 3 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez błędną jego interpretację i przyjęcie, że może on stanowić podstawę odmowy wypłaty świadczenia mieszkaniowego w sytuacji, gdy nabycie od jednostki samorządu terytorialnego własności lokalu mieszkalnego przez małżonkę skarżącego nastąpiło w chwili, kiedy nie była ona w związku małżeńskim ze skarżącym.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, podtrzymując swoje dotychczasowe argumenty faktyczne i prawne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 12 lipca 2012 r., sygn. akt II SA/Wa 968/12, oddalając skargę M. S. uznał, że organy dokonały prawidłowej wykładni art. 21 ust. 6 pkt 3 powołanej ustawy stwierdzając, iż skarżącemu nie przysługuje prawo do zakwaterowania, albowiem jego małżonka nabyła lokal mieszkalny od Gminy Miejskiej w W. z bonifikatą lub z uwzględnieniem pomniejszenia w cenie nabycia.

W ocenie Sądu powołany przepis nie odnosi się do kwestii czasu, w jakim został zawarty związek małżeński.

Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 lipca 2012 r. skargę kasacyjną złożył M. S., wnosząc o jego uchylenie w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi pierwszej instancji, oraz o zasądzenie zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu kasacyjnym według norm przepisanych.

Zaskarżonemu wyrokowi zarzucono naruszenie przepisów prawa materialnego poprzez błędną wykładnię art. 21 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367 z późn. zm.), polegającą na przyjęciu, iż stanowić może on podstawę odmowy świadczenia mieszkaniowego, jeśli własność lokalu mieszkalnego ze zniżką w cenie nabyła osoba, która nie była w chwili nabycia małżonkiem osoby starającej się o świadczenie.

W uzasadnieniu skargi kasacyjnej podniesiono, że w niniejszym przypadku art. 21 ust. 6 pkt 3 powołanej ustawy nie ma zastosowania, gdyż obecna małżonka skarżącego nie miała w chwili nabywania tego lokalu jeszcze takiego statusu.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej wniósł o jej oddalenie i podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

skarga kasacyjna nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 183 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270), Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej, bierze jednak z urzędu pod rozwagę nieważność postępowania. W sprawie nie występują przesłanki nieważności postępowania sądowoadministracyjnego określone w art. 183 § 2 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zatem, przy rozpoznaniu sprawy, Naczelny Sąd Administracyjny związany był granicami skargi kasacyjnej.

Wskazać należy, że prawo żołnierza zawodowego do świadczenia mieszkaniowego stanowi pochodną uprawnienia podstawowego jakim jest prawo do zakwaterowania. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, żołnierzowi zawodowemu od dnia wyznaczenia na pierwsze stanowisko służbowe do dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej przysługuje prawo do zakwaterowania na czas pełnienia służby wojskowej w miejscowości, w której żołnierz pełni służbę, albo w miejscowości pobliskiej albo za jego zgodą w innej miejscowości. Prawo do zakwaterowania żołnierza zawodowego jest realizowane w jednej z następujących form: 1) przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego; 2) przydziału miejsca w internacie albo kwaterze internatowej; 3) wypłaty świadczenia mieszkaniowego. Żołnierz służby stałej wybiera, na swój wniosek, jedną z ww. form zakwaterowania (ust. 3). Ustawodawca określił również przesłanki negatywne, których spełnienie pozbawia żołnierza zawodowego prawa podstawowego do zakwaterowania oraz form zastępczych realizacji tego prawa. W świetle art. 21 ust. 6 powołanej ustawy, żołnierzowi zawodowemu nie przysługuje prawo do zakwaterowania, jeżeli on lub jego małżonek, z zastrzeżeniem ust. 10: 1) otrzymał ekwiwalent pieniężny w zamian za rezygnację z kwatery, wypłacony na podstawie przepisów ustawy obowiązujących do dnia 30 czerwca 2004 r.; 2) otrzymał odprawę mieszkaniową wypłaconą albo zrealizowaną w formie rzeczowej na podstawie przepisów ustawy obowiązujących od dnia 1 lipca 2004 r.; 3) nabył lokal mieszkalny od Skarbu Państwa, Agencji albo jednostki samorządu terytorialnego z bonifikatą lub z uwzględnieniem pomniejszenia w cenie nabycia; 4) otrzymał pomoc finansową wypłaconą w formie zaliczkowej lub bezzwrotnej do dnia 31 grudnia 1995 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 maja 1976 r. o zakwaterowaniu sił zbrojnych (Dz. U. z 1992 r. Nr 5, poz. 19 oraz z 1994 r. Nr 10, poz. 36); 5) nabył własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego od Agencji.

Z powyższego wynika zatem, że świadczenie mieszkaniowe jest sposobem, za pomocą którego Państwo zapewnia dyspozycyjność osób, które dobrowolnie podjęły się służby wojskowej i mają obowiązek podporządkować się jej rygorom. Prawo do lokalu nie ma więc charakteru pomocy dla rodziny żołnierza, ale ma zapewnić prawidłowe wykonywanie przez niego obowiązków wynikających ze stosunku służbowego.

W rozpoznawanej sprawie autor skargi kasacyjnej w postawionych zarzutach głównie skupił się na wykazaniu, że świadczenie mieszkaniowe przyznawane żołnierzom zawodowym na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 3 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP, jest świadczeniem, które ma charakter dodatku do uposażenia i powinno być przyznawane żołnierzowi zawodowemu, gdy nie otrzymał on mieszkania służbowego, albo gdy żołnierz ten, bądź jego małżonek w okresie trwania małżeństwa, nie skorzystali pomocy, o której mowa w art. 21 ust. 6 powołanej ustawy. Zdaniem skarżącego kasacyjnie świadczenie mieszkaniowe stanowi swego rodzaju odrębne świadczenie, niezależne do kwestii zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, a głównym wyznacznikiem prawa do lokalu powinien być moment, w którym żołnierz zawodowy skorzystał ze wsparcia przewidzianego w art. 21 ust. 6 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego takie rozumowanie jest błędne, ponieważ nie uwzględnia ono charakteru służby wojskowej oraz celu, dla którego żołnierzom zawodowym jest przyznawane mieszkanie służbowe.

W niniejszej sprawie bezspornym jest, że przed zawarciem związku małżeńskiego żona skarżącego kasacyjnie M. S. nabyła lokal mieszkalny od Gminy Miejskiej w W. z uwzględnieniem pomniejszenia w cenie nabycia. Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego skarżący kasacyjnie zamieszkał w lokalu, który został nabyty od jednostki samorządu terytorialnego ze znaczną zniżką, a zatem ma zaspokojone potrzeby mieszkaniowe w taki sposób, aby zapewnić prawidłowe wykonywanie przez niego obowiązków służbowych. Powołany przepis nie odnosi się do kwestii czasu, w jakim został zawarty związek małżeński, jeśli więc jeden z małżonków zrealizował swoje prawo do lokalu przed zawarciem małżeństwa, to drugi, z chwilą zawarcia związku małżeńskiego, nie ma prawa do świadczeń określonych w ustawie o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP.

Oznacza to, że spełniona została przesłanka określona w art. 21 ust. 6 pkt 3 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP.

Wobec tego uznać należy, że skarga kasacyjna nie zawiera usprawiedliwionych podstaw, a zaskarżony wyrok odpowiada prawu.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 204 pkt 1 powołanej ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.