Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721816

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 12 września 2019 r.
I OSK 2466/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Czesława Nowak-Kolczyńska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 12 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 maja 2016 r. sygn. akt I SA/Wa 1385/15 w sprawie ze skargi Skarbu Państwa - Nadleśnictwa (...) na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) 2015 r., nr (...) w przedmiocie reformy rolnej postanawia: podjąć postępowanie zawieszone przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 25 czerwca 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny postanowił, na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm., dalej: p.p.s.a.), o zawieszeniu postępowania w niniejszej sprawie do czasu wskazania spadkobierców zmarłego w dniu (...) 2019 r. uczestnika postępowania - I.K.

Zarządzeniem z (...) 2019 r. zwrócono się do uczestniczki postępowania - B. K., żony zmarłego o wskazanie jego następców prawnych.

Pismem nadanym w dniu (...) 2019 r. uczestniczka postępowania poinformowała Naczelny Sąd Administracyjny, że ona jest następcą prawnym po zmarłym.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Stosownie do treści art. 128 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności, w razie śmierci strony - od dnia zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłego albo od dnia ustanowienia we właściwej drodze kuratora spadku.

W związku ze wskazaniem następcy prawnego zmarłego uczestnika postępowania I. K. ustała przyczyna zawieszenia postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Z tych względów Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 128 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.