Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1145102

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 3 kwietnia 2012 r.
I OSK 2452/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Leszek Leszczyński.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku M. D. o uzupełnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 marca 2012 r., sygn. akt I OSK 2452/11 oddalającego skargę kasacyjną Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2011 r., sygn. akt II SA/Po 621/10 w sprawie ze skargi M. D. na akt Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu z dnia (...) czerwca 2010 r., nr (...) w przedmiocie unieważnienia pisemnego egzaminu maturalnego postanawia oddalić wniosek o uzupełnienie wyroku

Uzasadnienie faktyczne

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 16 marca 2012 r., sygn. akt I OSK 2452/11 oddalił skargę kasacyjną Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2011 r., sygn. akt II SA/Po 621/10 w sprawie ze skargi M. D. na akt Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu z dnia (...) czerwca 2010 r., nr (...) w przedmiocie unieważnienia pisemnego egzaminu maturalnego.

Pismem z dnia 23 marca 2012 r. r.pr. Ł. B., działając w imieniu skarżącego M. D., wniósł o uzupełnienie wyroku NSA z dnia 16 marca 2012 r. poprzez zasądzenie od organu administracji na rzecz skarżącego kosztów postępowania kasacyjnego według norm przepisanych z uwzględnieniem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Jak wskazał autor wniosku, w odpowiedzi na skargę kasacyjną wniósł o jej oddalenie oraz zasądzenie na rzecz skarżącego kosztów postępowania kasacyjnego według norm przepisanych. Ponadto we wniosku zacytowano treść art. 204 pkt 2 i art. 205 § 2 p.p.s.a.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek strony nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do treści art. 157 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej: p.p.s.a.) strona może w ciągu czternastu dni od doręczenia wyroku z urzędu - a gdy wyroku nie doręcza się stronie od dnia ogłoszenia - zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości skargi albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu. Zgodnie z art. 204 pkt 2 p.p.s.a., w razie oddalenia skargi kasacyjnej strona, która wniosła skargę kasacyjną, obowiązana jest zwrócić niezbędne koszty postępowania kasacyjnego poniesione przez skarżącego - jeżeli zaskarżono skargą kasacyjną wyrok sądu pierwszej instancji uwzględniający skargę.

Wprawdzie odpowiedź pełnomocnika M.D. na skargę kasacyjną Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu zawierała wniosek o orzeczenie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania, jednakże zauważyć należy, iż § 18 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.) ustanawia stawki wynagrodzenia dla pełnomocnika jedynie za sporządzenie skargi kasacyjnej, sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia takiej skargi oraz za udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Radca prawny reprezentujący M. D. nie brał udziału w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, nadsyłając jedynie odpowiedź na skargę kasacyjną. Sąd nie miał zatem obowiązku umieszczenia we wskazanym powyżej wyroku orzeczenia co do zwrotu kosztów postępowania, zaś wniosek o uzupełnienie orzeczenia w tym zakresie nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa.

Mając na uwadze powyższe Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 157 § 1 i § 2 w związku z art. 193 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł o oddaleniu wniosku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.