Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2847854

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 18 kwietnia 2014 r.
I OSK 2298/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Jaśkowska (spr.).

Sędziowie: NSA Robert Sawuła, del. WSA Mirosław Gdesz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2014 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej O. w T. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 18 czerwca 2013 r. sygn. akt II SAB/Kr 64/13 w sprawie ze skargi A. F. na bezczynność O. w T. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.