I OSK 2149/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2575080

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 lipca 2018 r. I OSK 2149/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Iwona Bogucka.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy o sprostowanie z urzędu oczywistej omyłki w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lipca 2018 r., sygn. akt I OSK 2149/16 w sprawie ze skargi kasacyjnej P. S.A. z siedzibą w (...) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 maja 2016 r., sygn. akt II SAB/Wa 1140/15 w sprawie ze skargi T. K. na bezczynność P. S.A. z siedzibą w (...) w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: sprostować oczywistą omyłkę w rubrum wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lipca 2018 r., sygn. akt I OSK 2149/16 w ten sposób, że w miejsce słów: "na decyzję P. S.A. z siedzibą w (...) w przedmiocie bezczynności organu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej" wpisać słowa: "na bezczynność P. S.A. z siedzibą w (...) w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej".

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.; dalej jako: "p.p.s.a.") sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Stosownie do treści art. 156 § 2 p.p.s.a. sprostowanie sąd może postanowić na posiedzeniu niejawnym. O sprostowaniu umieszcza się wzmiankę na oryginale wyroku, a na żądanie stron także na udzielonych im odpisach. Dalsze odpisy powinny być zredagowane w brzmieniu uwzględniającym postanowienie o sprostowaniu.

Oczywista omyłka odnosząca się do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lipca 2018 r., sygn. akt I OSK 2149/16, polegała na błędnym wskazaniu w rubrum wyroku, że sprawa dotyczyła decyzji P. S.A. z siedzibą w (...) w przedmiocie bezczynności. Jak wynika bowiem z wyroku Sądu I instancji z dnia 4 maja 2016 r., sygn. akt II SAB/Wa 1140/15 przedmiotem jego rozpoznania była skarga na bezczynność P. S.A. z siedzibą w (...) w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. Wobec tego należało sprostować oczywistą omyłkę, która polegała na błędnym wskazaniu przedmiotu zaskarżenia.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 156 § 1 i 2 w zw. z art. 193 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.