Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2205276

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 20 grudnia 2016 r.
I OSK 2092/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Elżbieta Kremer.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Z. W. i L. W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 maja 2015 r. sygn. akt IV SA/Wa 353/15 w sprawie ze skargi Z. W. i L. W. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia (...) listopada 2014 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość postanawia: podjąć zawieszone postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 26 października 2016 r. zawiesił postępowanie w sprawie do czasu zgłoszenia się następców prawnych zmarłego w dniu 8 sierpnia 2016 r. skarżącego kasacyjnie L. W.

Pismem z dnia 23 listopada 2016 r. Z. W. poinformowała, że następcami prawnymi po zmarłym są: Z. W., R. C., B. T., M. T., K. W., M. W. i A. T.

W dniu 20 grudnia 2016 r. pełnomocnik skarżącej kasacyjnie nadesłał poświadczony za zgodność z oryginałem akt poświadczenia dziedziczenia po zmarłym L. W.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: stosownie do art. 128 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.), dalej powoływanej jako "p.p.s.a.", Sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności, w razie śmierci strony - od dnia zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłego albo od dnia ustanowienia we właściwej drodze kuratora spadku.

W związku ze wskazaniem następców prawnych po zmarłym L. W., przyczyny zawieszenia ustały.

Z tych względów Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 128 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.