Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2844758

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 20 lutego 2014 r.
I OSK 2013/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Irena Kamińska.

Sędziowie: NSA Izabella Kulig-Maciszewska, del. WSA Agnieszka Miernik (spr.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2014 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej X od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 3 kwietnia 2012 r. sygn. akt II SA/Kr 1955/11 w sprawie ze skargi X na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) października 2011 r. nr (...) w przedmiocie umorzenie postępowania odwoławczego w sprawie zwrotu nieruchomości

1) uchyla zaskarżony wyrok oraz decyzję Wojewody (...) z dnia (...) października 2011 r. nr (...);

2) zasądza od Wojewody (...) na rzecz X kwotę (...) ((...)) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.