Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1755729

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 20 lutego 2015 r.
I OSK 1937/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Rudnicka.

Sędziowie: NSA Wojciech Mazur (spr.), del. WSA Olga Żurawska-Matusiak.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2015 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej J.K.-K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 26 października 2012 r. sygn. akt III SA/Kr 28/12 w sprawie ze skarg J.K.-K. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia (...) października 2011 r. nr (...) i (...) w przedmiocie zasiłku celowego oddala skargę kasacyjną.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.