Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1667916

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 1 kwietnia 2015 r.
I OSK 1859/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Wiesław Morys.

Sędziowie: NSA Jan Paweł Tarno, del. WSA Iwona Bogucka (spr.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2015 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Gminy Miejskiej L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2013 r. sygn. akt I SA/Wa 2447/12 w sprawie ze skargi Gminy Miejskiej L. na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia (...) października 2012 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oddala skargę kasacyjną.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.