Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2979042

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 7 maja 2020 r.
I OSK 1838/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Stojanowski.

Sędziowie NSA: Marian Wolanin, del. Jacek Hyla (spr.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej S. O. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 21 marca 2019 r. sygn. akt II SAB/Ol 110/18 w sprawie ze skargi M. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie wynagrodzenia za holowanie, dozór i parkowanie pojazdu postanawia: zawiesić postępowanie do czasu podjęcia przez Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnięcia w sprawie o sygn. akt II OPS 3/19.

Uzasadnienie faktyczne

M. C. wniósł w dniu (...) listopada 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargę na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę O. w sprawie wynagrodzenia za holowanie, dozór i parkowanie pojazdu.

Wyrokiem z dnia 21 marca 2019 r. sygn. akt II SAB/Ol 110/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w pkt 1 - stwierdził przewlekłość postępowania prowadzonego przez Starostę O. z wniosku M. C. z dnia (...) lipca 2011 r. co przyznanie wynagrodzenia za przechowywanie motocykla marki WSK 125; w pkt 2 - stwierdził, że przewlekłość postępowania miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; w pkt 3 - wymierzył Staroście O. grzywnę w wysokości (...) zł (słownie: (...) złotych); w pkt 4 - przyznał od Starosty O. na rzecz skarżącego M. C. sumę pieniężną w wysokości (...) zł (słownie: (...) złotych); w pkt 5 - odrzucił skargę w części dotyczącej przyznania odszkodowania oraz w pkt 6 - zasądził od Starosty O. na rzecz skarżącego M. C. kwotę (...) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Z uzasadnienia wyroku wynika, że sąd uznał, że stan bezczynności organu ustał wskutek dokonania czynności w dniu (...) września 2016 r.

W skardze kasacyjnej, Starosta O., zaskarżył powyższy wyrok w zakresie jego punktów 1, 2, 3, 4, 6 i wniósł o jego zmianę poprzez oddalenie skargi w całości, ewentualnie uchylenie wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Olsztynie. Skarżący kasacyjnie podkreślił, że stan przewlekłości postępowania według stanu na dzień wniesienia skargi nie istniał. Instytucja skargi na bezczynność lub przewlekłość postępowania ma na celu jedynie spowodowanie ustania stanu bezczynności czy przewlekłości przez doprowadzenie do załatwienia sprawy.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Postanowieniem z dnia 6 sierpnia 2019 r. sygn. akt II OSK 3732/18 Naczelny Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 187 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie: "p.p.s.a.", postanowił przedstawić składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego do rozstrzygnięcia następujące zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości: "Czy wniesienie skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania po jego zakończeniu i wydaniu ostatecznej decyzji stanowi przeszkodę w merytorycznym rozpoznaniu takiej skargi przez sąd administracyjny w zakresie rozstrzygnięcia na podstawie art. 149 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi?".

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, odpowiedź na powyższe pytanie prawne będzie miała wpływ na rozstrzygnięcie rozpoznawanej sprawy, bowiem bezspornie postępowanie Starosty O. w zakresie, w jakim dotyczy go skarga zostało zakończone przed wniesieniem skargi do sądu administracyjnego I instancji.

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego, przed Trybunałem Konstytucyjnym lub Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jeśli więc sąd administracyjny orzekający w danej sprawie uzna, że uchwała Naczelnego Sadu Administracyjnego stanowiąca odpowiedź na zadane w innej sprawie pytanie prawne będzie miała wpływ na rozstrzygnięcie w sprawie, w której orzeka, może zawiesić postępowanie na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Dostrzegając taką zależność w rozpoznawanej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny postanowił na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 p.p.s.a. zawiesić postępowanie do czasu rozstrzygnięcia kwestii objętej pytaniem prawnym zawartym w powołanym wyżej postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.