Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1239426

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 29 listopada 2012 r.
I OSK 1835/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Włodzimierz Ryms.

Sędziowie NSA: Zofia Flasińska Marek Stojanowski (sprawozdawca).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Stowarzyszenia (...) w W. o wyłączenie sędziego NSA Ireny Kamińskiej w sprawie ze skargi kasacyjnej Stowarzyszenia (...) z siedzibą w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 6 marca 2012 r. sygn. akt II SAB/Kr 183/11 w sprawie ze skargi Stowarzyszenia (...) z siedzibą w W. na bezczynność Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej postanawia: oddalić wniosek

Uzasadnienie faktyczne

Stowarzyszenie (...) w W. złożyło wniosek o wyłączenie sędziego NSA Ireny Kamińskiej w sprawie ze skargi kasacyjnej Stowarzyszenia od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 6 marca 2012 r., sygn. akt II SAB/Kr 183/11. Wniosek ten Stowarzyszenie uzasadniło tym, że sędzia I. Kamińska jest autorem artykułów prasowych, w których prezentowała poglądy na temat stosowania ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, brała udział w konferencji na temat nowelizacji tej ustawy, orzekała w innych sprawach z tego zakresu, w tym w sprawach, w których stroną było Stowarzyszenie, co powoduje, że uzasadnione są wątpliwości co do bezstronności sędziego I. Kamińskiej w rozpoznawaniu spraw z tego zakresu.

Sędzia I. Kamińska złożyła wyjaśnienie, iż przedstawione przez Stowarzyszenie okoliczności nie uzasadniają przypuszczenia co do jej bezstronności.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek nie jest uzasadniony. Żadna z przytoczonych przez Stowarzyszenie okoliczności nie daje podstaw do przyjęcia, iż zachodzi obawa co do tego, że sędzia I. Kamińska nie jest bezstronna. Wątpliwości co do bezstronności sędziego nie uzasadnia to, że sędzia wyraża swoje stanowisko w artykule prasowym lub w toku konferencji. W każdym razie udział sędziego w konferencji organizowanej przez organy władzy publicznej, w tym przypadku przez Ministra Administracji i Cyfryzacji, nie może być traktowany jako naruszenie zasady podziału władz. Z kolei udział sędziego w rozpoznawaniu spraw z tego zakresu, nie może stanowić okoliczności uzasadniającej wyłączenie sędziego w kolejnych sprawach z tego zakresu. Nie ulega przecież wątpliwości, że sąd rozpoznaje sprawy, których przedmiot jest powtarzalny. Nie można więc przyjąć, że udział sędziego w rozpoznaniu spraw danego rodzaju, eliminuje go od rozpoznawania kolejnych spraw z tego zakresu tylko z tego powodu, że wyrażał swoje stanowisko w określonych kwestiach prawnych w kolejnych rozpoznanych sprawach tego rodzaju. Sprawy o udostępnienie informacji publicznej charakteryzują się tym, że każda sprawa stanowi inną sprawę nawet, jeżeli z wnioskiem o udostępnienie kolejnych informacji występuje ten sam podmiot.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 22 § 1 i 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, oddalił wniosek o wyłączenie sędziego Ireny Kamińskiej.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.