Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1675435

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 14 kwietnia 2015 r.
I OSK 1817/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Paweł Tarno.

Sędziowie NSA: Joanna Runge-Lissowska (spr.), del. Janusz Furmanek.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2015 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej J.G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2013 r., sygn. akt II SA/Wa 105/13 w sprawie ze skargi J.G. na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia (...) listopada 2012 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym

1.

oddala skargę kasacyjną;

2.

zasądza od J.G. na rzecz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.